ไมโคร คลีนMicro Klean

 ปัจจุบันนํ้าเสียจาก โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรมหลาย ๆ แห่งมีระบบบำบัดนํ้าเสียที่ยังไม่ได้มาตรฐาน จึงทำให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการค้นคว้าหาวิธีการบำบัด ด้วยกระบวนการทางชีวภาพที่ทาง ทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของ บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด โดยมี ดร.วิเชียร ยงมานิตชัย นักวิชาการอิสระ อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้ามาช่วยพัฒนาจุลินทรีย์สายพันธุ์ที่มีความจำเพาะมาใช้ในการบำบัดนํ้าเสีย ซึ่งมีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าการใช้สารเคมี และสามารถย่อยสลายสิ่งปฏิกูล ได้โดยไม่เหลือสารเคมีตกค้าง จากข้อมูลทางการตลาด และผลการศึกษาวิจัย ทำให้ทาง บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด เล็งเห็นความเป็นไปได้ในธุรกิจผลิตภัณฑ ์เพื่อช่วยบำบัดนํ้าเสียที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมา ภายใต้ชื่อ Micro Klean

คุณสมบัติหลัก Micro Klean
- ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 
จุลินทรีย์ชีวภาพ ที่ได้รับการคัดเลือกสายพันธุ์ ที่มีประสิทธิภาพสูงปราศจากสารเคมี ปลอดสารพิษ ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ และสิ่งมีชีวิตต่างๆ

- การกำจัดกลิ่น สามารถย่อยสลายสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ได้ดี จุลินทรีย์จะทำการย่อยสลายอินทรีย์ให้กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ก่อให้เกิดแอมโมเนียและก๊าซไข่เน่า ทำให้ระบบบำบัดไม่เกิดกลิ่นเหม็น

- สร้างสมดุลให้น้ำ  ลดค่า BOD และ COD ของน้ำ และช่วยสร้างสมดุลของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมทำให้คุณภาพน้ำดีอยู่เสมอ

อัตราการกระตุ้นเชื้อของผลิตภัณฑ์

จากกราฟแสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ Micro Klean เทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นตามท้องตลาดจะเห็นได้ว่าเมื่อเริ่มทำการกระตุ้นเชื้อของทั้งสองผลิตภัณฑ์ จะมีจุลินทรีย์เริ่มต้นอยู่ในปริมาณที่เท่ากัน แต่เมื่อผ่านไป 1 ชั่วโมง ผลิตภัณฑ์ Micro Klean เริ่มมีปริมาณจุลินทรีย์เพิ่มมากขึ้น เเละเมื่อทำการกระตุ้นเชื้อไปได้ 4-6 ชั่วโมง จุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ Micro Klean จะมีจำนวนมากกว่าผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดถึง 10,000 เท่า โดยมีปริมาณเชื้ออยู่ที่ Log 14 - 15 และเป็นปริมาณที่มากพอในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำ
อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากในผลิตภัณฑ์ Micro Klean มีสารอาหารคุณภาพสูงครบถ้วนที่กระตุ้นการเจริญได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดระยะเวลาจาก 24-48 ชั่วโมง เหลือเพียง 4-6 ชั่วโมง เท่านั้น

ข้อดีของผลิตภัณฑ์ Micro Klean

1.ประกอบด้วยจุลินทรีย์บริสุทธิ์ประสิทธิภาพสูงที่ยังมีชีวิต
2.การเก็บรักษาง่าย มีอายุการเก็บรักษามากกว่า 1 ปี
3.สายพันธุ์ที่เราใช้ มีประสิทธิภาพสูง ผ่านการศึกษาและค้นคว้าโดยทีมวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่มีความรู้ความสามารถมากประสบการณ์
4.รับประกันความปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์สัตว์ และสิ่งแวดล้อม
5.ราคาถูกเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพที่ได้รับ
6.ใช้ระยะเวลาในการกระตุ้นเชื้อสั้น เพียง 4-6 ชั่วโมงก็พร้อมใช้งาน
7.มีอาหารในการเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตแก่จุลินทรีย์

 

 

 Currently, wastewater treatment systems of domestic and industry are inadequate to handle large amount of organic load in the water and cause numerous problems in the communities. Research team at Siam Agri Supply led by Dr. Wichien Yongmanitchai formerly academic staff at the Department of Microbiology, Kasetsart University has been carried out specific research to combat and improve the situation. We had successfully isolated highly efficient bacterial strains that quickly digesting organic materials in the aquatic environment. This is a fully biological process without involvement of any chemicals that are harmful to human, animals and environment.

Characteristics of Micro Klean

- Biological product Carefully selected bacterial strains that are safe for human, animals and environment.
- Removal of bad odors Highly efficient in reduction of organic materials load in the wastewater by quickly converting to carbon dioxide, as well as preventing formation of ammonia and hydrogen sulfide.
- Maintaining water quality Effectively reduce BOD and COD loads in the water and maintain good bacterial community in the wastewater.

Growth rate of bacterial population in the product

Above figure shows the growth rate of bacteria in the “ Micro Klean ” during blooming compared to similar products in the market. At the beginning both product had the same number of bacteria. But after 4 – 6 hours it is clearly seen that the bacterial population in our product is 10,000 times higher reaching Log 14 – 15 CFU/ml. This high concentration of bacterial cells can efficiently improve water quality in a short time. This is because “ AquaPrep ” contains high quality nutrients for the bacteria in optimal concentrations resulted in reducing blooming time from 24 – 48 hours to 4 – 6 hours.

Advantages of Micro Klean

1.Contains high number of useful living bacteria
2.Long shelf-life at room temperature (> 1 years)
3.Highly efficient and carefully selected bacterial strains
4.Guarantee safety for human, animals and environment
5.Economical price compare to its ability
6.Short blooming time 4 – 6 hours
7.Contain high quality nutrients for bacteria