พี-อัพ 50 P-UP50


พี-อัพ 50 เป็นผลิตภัณฑ์กากถั่วเหลืองหมัก ที่ผ่านการหมักโดย Bacillus subtilis ตามด้วย เชื้อจุลินทรีย์กลุ่มที่สร้างกรดแลคติก 4 สายพันธุ์ คือ Lactobacillus acidophilus, L. bulgaricus, L. plantarum, L. lactis ร่วมกับยีสต์ ‘Saccharomyces cerevisiae’ จุลินทรีย์ที่นำมาใช้เราได้ทำการคัดเลือกสายพันธุ์มาจากอาหารพื้นเมืองของไทย โดยใช้เทคโนโลยีทางอณูชีววิทยามาช่วยในการแยกชนิดของจุลินทรีย์

คุณสมบัติ

1.การทนความร้อนสปอร์ของเชื้อ Bacillus subtilis ใน พีอัพ-50 สามารถทนความร้อน 100°C ได้นานถึง 30 นาที โดยที่อัตรารอดของเชื้อเกือบ 100%
2.การหลั่งเอนไซม์ออกมาภายนอกเซลล์ Bacillus subtilis MJ ML01 ในการหมักช่วยย่อยโอลิโกแซคคาไรด์ (ราฟฟิโนสและสตาชิโอส) ในกากถั่วเหลืองให้มีปริมาณลดลง

 

ข้อดีของพีอัพ-50

1.มีปริมาณของโอลิโกแซคคไรด์ต่ำโดยจุลินทรีย์กลุ่มแลคโตบาซิลัสจะย่อยพวกโอลิโกแซคคาไรด์ให้เป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว

2.อุดมไปด้วยเปปไทด์ขนาดเล็กและมีสารต้านโภชนะในปริมาณที่ต่ำ

3.มีกรดแลคติกสูงถึง 2.5-3.0 %
   -กรดแลคติกจะช่วยให้มีการหลั่งเอนไซม์ในกระเพาะมาย่อยอาหารและช่วยเรื่องการดูดซึมสารอาหาร
   -ช่วยย่อยอาหารที่มีนมเป็นส่วนผสม
   -ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์แร่ธาตุต่างๆในอาหาร

4.สภาพความเป็นกรดของพีอัพ-50
  
-พี-อัพ 50 มีค่า PH ต่ำ (5.0-5.5) จากกระบวนการหมักทำให้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรคในอาหารสัตว์ เช่น อีโคไล ซัลโมเนลล่า เป็นต้น

5.ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์

6.ช่วยเพิ่มความน่ากินของอาหาร เนื่องจากกลิ่นหอมของเอสเธอร์

7.ปลอดจากเชื้อก่อโรค (อีโคไลและซัลโมเนลลา่) เนื่องจากการผลิตที่ได้รับมาตรฐาน GMP และ HACCP

 

 

 


P-UP 50 is a fermented soybean meal by a probiotic bacteria, Bacillus subtilis, followed by 4 species of Lactic acid bacteria, i.e. Lactobacillus acidophilus, L. bulgaricus, L. plantarum, L. lactis and the yeast ‘Saccharomyces cerevisiae’. All of these microorganisms were attentively selected from traditional fermented foods in Thailand which were identified by molecular technique to ensure their identities.

Characteristic
1.Heat toleranceBacillus spores in P-UP 50 can tolerate high temperature up to 100°C for 30 minutes with almost 100% survival rate.
2.Extracellular enzymesBacillus subtilis MJ ML01 produces large amounts of extracellular enzymes, i.e. protease, amylase, lipase and cellulase which help digesting nutrients in feed.

 

 

Benefits

1.Low oligosaccharides Oligosaccharides are digested by Lactobacillus spp.

2.Abundant of small peptide and low anti-nutritional factors

3.Contains 2.5-3.0 % Lactic acid
   -Enhances gastric enzyme secretion and nutrients absorption.
   -Improves milk digestibility in milk powder containing feeds.
   -Enhances calcium, phosphorus and other mineral utilization.

4.Acidic condition Low pH (5.0-5.5) from fermentation helps control harmful microbes growth (Bacillus cereus, Coliform bacteria, Escherichia coli, Salmonella spp.) in animal feed.

5.Promote animal immune syste.

6.Enhances animal appetitebecause of good smell from esters.

7.Free from pathogenic bacteria  (E. coli and Salmonella spp.) due to production process which is certified under GMP and HACCP.