อะควา เพรพAqua Prep

Aqua Prep คือ ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์สำเร็จรูปที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายสารอินทรีย์ ผ่านการวิจัยพัฒนาและคัดเลือกจุลินทรีย์สายพันธุ์บริสุทธิ์ จำนวน 4 สายพันธุ์ เพื่อนำมาใช้ในการกำจัดกลิ่น และของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม หลักการของผลิตภัณฑ์จะเป็นการนำจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงทั้ง 4 สายพันธุ์ มาเพาะเลี้ยงให้อยู่ร่วมกัน ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลากหลาย และสามารถทำงานได้ในช่วงที่กว้างของสภาพสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน อีกทั้งจุลินทรีย์ที่ถูกคัดเลือกมาใช้ในกระบวนการผลิตเป็นเชื้อจุลินทรีย์จากธรรมชาติ เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่แยกได้จากดินและอาหาร มีความสามารถสูงในการผลิตเอ็นไซม์ย่อยสารอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ แม้ในสภาวะที่มีออกซิเจนต่ำ

Aqua Prep มีคุณสมบัติโดดเด่นในการย่อยสลายสารอินทรีย์ตกค้างในบ่อ ตัดวงจรการเกิดแอมโมเนีย ไนไตรต์ และไฮโดรเจนซัลไฟด์ตั้งแต่เริ่มต้น รวมทั้งสามารถสลายแอมโมเนีย และไนไตรต์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้า โดยจุลินทรีย์ที่คัดเลือกมาใช้ในผลิตภัณฑ์จะทำหน้าที่ ในกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ในวัฏจักรคาร์บอนไนโตรเจนร่วมกันตลอดทั้งกระบวนการ

ประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ Bacillus spp. 4 สายพันธุ์
1.Bacillus subtilis 
2.Bacillus amyloliquefacien
3.Bacillus licheniformis
4.Bacillus methylotrophicus

คุณสมบัติของ Aqua Prep
1. เป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพไม่ใช่สารเคมี จึงไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคน สัตว์ หรือสิ่งแวดล้อม
2. ลดกากของเสียช่วยย่อยสิ่งปฏิกูลต่างๆ ที่เป็นสารอินทรีย์
3. กำจัดกลิ่นเหม็นเน่า สลายแก๊สต่างๆ เช่น แก๊สแอมโมเนีย ไนไตรท์ มีเทน แก๊สไข่เน่า เป็นต้น
4. ช่วยสร้างสมดุลของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม ทำให้คุณภาพน้ำในบ่อดีอยู่เสมอ
5. ลดตะกอนแขวนลอย และเลนพื้นบ่อ
6. ลดค่า BOD, COD และ DOC ของน้ำในบ่อ
7. ช่วยรักษา pH ของน้ำในบ่อให้คงที่ และช่วยทำให้สีน้ำในบ่อนิ่ง

อัตราการกระตุ้นเชื้อของผลิตภัณฑ์

จากกราฟแสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ Aqua Prep เทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นตามท้องตลาดจะเห็นได้ว่าเมื่อเริ่มทำการกระตุ้นเชื้อของทั้งสองผลิตภัณฑ์ จะมีจุลินทรีย์เริ่มต้นอยู่ในปริมาณที่เท่ากัน แต่เมื่อผ่านไป 1 ชั่วโมง ผลิตภัณฑ์ Aqua Prep เริ่มมีปริมาณจุลินทรีย์เพิ่มมากขึ้น เเละเมื่อทำการกระตุ้นเชื้อไปได้ 4-6 ชั่วโมง จุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ Aqua Prep จะมีจำนวนมากกว่าผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดถึง 10,000 เท่า โดยมีปริมาณเชื้ออยู่ที่ Log 14 - 15 และเป็นปริมาณที่มากพอในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากในผลิตภัณฑ์ Aqua Prep มีสารอาหารคุณภาพสูงครบถ้วนที่กระตุ้นการเจริญได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดระยะเวลาจาก 24-48 ชั่วโมง เหลือเพียง 4-6 ชั่วโมง เท่านั้น

ข้อดีของผลิตภัณฑ์ Aqua Prep

1.ประกอบด้วยจุลินทรีย์บริสุทธิ์ประสิทธิภาพสูงที่ยังมีชีวิต
2.สายพันธุ์ที่เราใช้ มีประสิทธิภาพสูง ผ่านการศึกษาและค้นคว้าโดยทีมวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่มีความรู้ความสามารถ มากประสบการณ์
3.ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม
4.ใช้ระยะเวลาในการบลูมเพียง 4-6 ชั่วโมง
5.มีอาหารในการเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตแก่จุลินทรีย์

 

 

 

Aqua Prep

Aqua Prep is a biotechnological product consisted of four selected bacterial strains that are highly efficient in digesting residual organic matter in the aquaculture ponds. All bacteria were isolated from traditional fermented food of Northern Thailand. Therefore, the product is safe for human, animals and environment. They are able to grow in any water conditions, i.e., pH and oxygen levels. The product is ready to use because it contain high quality bacteriological medium at optimal concentrations for blooming in a short period of time ( 4 – 6 hours ).

Aqua Prep is efficiency in removal of organic matter in the ponds by competing for the nutrients with normal flora in the ponds thus control the ammonia, nitrite and hydrogen sulfide. In addition, these bacteria can also remove the above toxic compounds through nitrification and denitrification.

Bacillus spp. 4 Species
1.Bacillus subtilis 
2.Bacillus amyloliquefacien
3.Bacillus licheniformis
4.Bacillus methylotrophicus

Characteristics of Aqua Prep.

1.It is a 100% biological product, hence it issafe for human, animals and environment
2.Highly efficient in reduction of organic materials load in the shrimp ponds.
3.Effectively remove toxic compounds such as ammonia and nitrite.
4.Maintaining microbial balance in the aquatic environment thus improving water quality.
5.Reduction of suspended solid and sediment.
6.Reduction of BOD, COD and DOC the shrimp pond.

Growth rate of bacterial population in the product.

 

Above figure shows the growth rate of bacteria in the “ Aqua Prep ” compared to products in the market. At the beginning both product had the same number of bacteria. But after blooming 4 – 6 hours it is clearly show that the bacterial population in our product is 10,000 times (Log 14 – 15 CFU/ml.). This high concentration of bacterial cells can efficiently improve water quality in a short time. This is because “ Aqua Prep ” contain high quality of nutrients for bacteria in optimal concentrations that help reduce blooming time from 24 – 48 hours to 4 – 6 hours.

Advantages of AquaPrep.

1.Contains high number of useful living bacteria.
2.Highly efficient and carefully selected bacterial strains.
3.Gafety for human, animals and environment.
4.Short blooming time 4 – 6 hours.
5.Contain high quality nutrients for bacteria.