โปรไบโอติกสำหรับสัตว์น้ำProbiotic For Aquatic Animals

คุณประโยชน์
1.เพิ่มจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในระบบทางเดินอาหารสัตว์น้ำ
2.ควบคุมเชื้อก่อโรคไม่ให้เจริญในระบบทางเดินอาหาร
3.กระตุ้นภูมิคุ้มกันแบบพึ่งเซลล์ของสัตว์น้ำ
4.เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมโปรตีนในระบบทางเดินอาหารสัตว์น้ำ
5.ส่งเสริมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในร่างกายสัตว์น้ำ
6.ช่วยลดปัญหาการเกิดโรคขี้ขาวในกุ้ง

สรรพคุณ : ใช้เป็นสารเสริมชีวนะสำหรับสัตว์น้ำ

ส่วนประกอบใน 1 กิโลกรัม
สารเสริมชีวนะ
   บาซิลลัส ซับทิลิส 1.48x1010 ซีเอฟยู
   สื่อ เติมจนครบ              1   กิโลกรัม

ลักษณะสำคัญผลิตภัณฑ์
ทางเคมี      : % ความชื้น ≤ 12, pH 5.5-6.5
ทางชีวภาพ : Bacillus spp. >1010 CFU/kg
           Modified Yeast Cell Wall

 

 

Benefit
1.Increase the number of good microorganisms in aquatic animal digestive tract.
2.Prevent pathogens growth in the digestive tract.
3.Improve the function of cell-mediated immune system in aquatic animals.
4.Improve the protein absorption in digestive tract.
5.Facilitate growth of good microorganisms in aquatic animal bodies.
6.Reduce the incidence of white feces syndrome.

Product characteristics : Premix for aquatic animals

Product Compositions (In 1 kg)
Probiotics
Bacillus subtilis 1.48x1010 CFU

Product features
Chemical properties : % moisture ≤ 12, pH 5.5-6.5
Biological properties : Bacillus spp. > 1010 CFU/kg
                   Modified Yeast Cell Wall