โปรไบโอติกสำหรับสัตว์ปีกProbiotic For Poultry

คุณประโยชน์
1.เพิ่มจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในระบบทางเดินอาหารสัตว์ปีก
2.ควบคุมเชื้อก่อโรคไม่ให้เจริญในระบบทางเดินอาหาร และส่งเสริมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในร่างกายสัตว์
3.กระตุ้นภูมิคุ้มกันแบบพึ่งเซลล์ของสัตว์ปีก
4.เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมโปรตีนในระบบทางเดินอาหารสัตว์ปีก
5.เพิ่มเปอร์เซ็นต์ไข่มากขึ้น
6.เพิ่มระยะเวลาการให้ไข่สูงสุดนานขึ้น
7.เพิ่มคุณภาพของไข่ น้ำหนักไข่ และความสูงของไข่ขาวข้น (Haugh Unit)
8.ลดปัญหาความสกปรกของเปลือกไข่
9.ลดปัญหาแอมโมเนียและการถ่ายเหลวในสัตว์ปีก

สรรพคุณ : ใช้เป็นสารเสริมชีวนะสำหรับสัตว์ปีก

ส่วนประกอบใน 1 กิโลกรัม
สารเสริมชีวนะ
   บาซิลลัส ซับทิลิส 1.48x1010 ซีเอฟยู
   สื่อ เติมจนครบ              1   กิโลกรัม

ลักษณะสำคัญผลิตภัณฑ์
ทางเคมี      : % ความชื้น ≤ 12, pH 5.5-6.5
ทางชีวภาพ : Bacillus spp. >1010 CFU/kg
           Modified Yeast Cell Wall

 

 

Benefit
1.Increase the number of good microorganisms in poultry digestive tract.
2.Prevent pathogens growth in the digestive tract and facilitate growth of good microorganisms in poultry bodies.
3.Improve the function of cell-mediated immune system in poultry
4.Improve the protein absorption in digestive tract.
5.Increase egg production.
6.Increase the duration of peak period in layer chickens.
7.Improve the egg quality, egg weight and Haugh unit.
8.Reduce the dirty egg problems.
9.Reduce the ammonia gas in manure and incidence of diarrhea in poultry.

Product characteristics : Premix for poultry

Product Compositions (In 1 kg)
Probiotics
Bacillus subtilis 1.48x1010 CFU

Product features
Chemical properties : % moisture ≤ 12, pH 5.5-6.5
Biological properties : Bacillus spp. > 1010 CFU/kg
                   Modified Yeast Cell Wall