AgritaseAgritase

อะกริเทส เป็นเอนไซม์รวม  ที่ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาทางชีวเคมีที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ เช่น การสังเคราะห์องค์ประกอบภายในเซลล์ ระบบการย่อยอาหาร โดยย่อยสลายโมเลกุลของอาหารที่มีขนาดใหญ่ให้เล็กลงเหมาะสำหรับใช้ผสมอาหารสัตว์ 

 

 

 

อะกริเทส เป็นเอนไซม์รวม  ที่ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาทางชีวเคมีที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ เช่น การสังเคราะห์องค์ประกอบภายในเซลล์ ระบบการย่อยอาหาร โดยย่อยสลายโมเลกุลของอาหารที่มีขนาดใหญ่ให้เล็กลงเหมาะสำหรับใช้ผสมอาหารสัตว์