น้ำมันปาล์มดิบ B Crude Palm Oil B

        น้ำมันปาล์มดิบเกรดบี เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสกัดน้ำมันทั้งผลปาล์ม ซึ่งน้ำมันเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์

        The product obtained by oil extraction process of the whole palm fruit. This grade of oil is suitable for feed industry.