สยามอะกริอาสาร่วมใจไปปลูกป่ากับ “โครงการสร้างป่าร่วมใจ ประชาไทยสานต่อปณิธานพ่อ” สยามอะกริอาสาร่วมใจไปปลูกป่ากับ “โครงการสร้างป่าร่วมใจ ประชาไทยสานต่อปณิธานพ่อ”

สยามอะกริอาสาร่วมใจไปปลูกป่ากับ “โครงการสร้างป่าร่วมใจ ประชาไทยสานต่อปณิธานพ่อ”  ระหว่างวันที่ 14-15 ก.ค. 2561 ซึ่งเป็นการปลูกป่าต้นน้ำน่าน ณ ดอยกู่สถาน อุทยานแห่งชาติขุนสถาน จังหวัดน่าน ในพื้นที่ 100 ไร่ และสยามอะกริซัพพลายได้ร่วมสนับสนุนเงินซื้อที่ดินเพื่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาในหลวง และยังได้ร่วมกันปลูกป่า เพื่อคืนพื้นที่ป่าต้นน้ำบนดอยสูงให้มีความสมบูรณ์ และสร้างป่าให้ยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่า ได้สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ ได้สนับสนุนโครงการพระราชดำริ “ร่วมสร้างคนดีคืนให้บ้านเมือง”

ที่มาโครงการสร้างป่าร่วมใจ ประชาไทยสานต่อปณิธานพ่อ มีผู้ดำเนินโครงการโดย ผศ.ว่าที่ร้อยโท ดร.ทรงศักดิ์ จุลถิระพงศ์ อดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ บางพระ มทร.ตะวันออก ประธานโครงการสร้างป่าต้นแม่น้ำน่านบนดอยขุนสถาน อ.นาน้อย จ.น่าน และคณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออก (บางพระ) จ.ชลบุรี , นักเรียนโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม คณาจารย์และศิษย์วิทยาลัยเกษตรฯ ทั่วประเทศ คณาจารย์และศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันราชมงคลล้านนา จ.น่าน บริษัท ห้างร้าน และประชาชนทั่วไป ฯลฯ และได้คุณปานวาด (วราภรณ์) ไชยขันธ์ นิตยสารสาส์นไก่และสุกร  (ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออก (บางพระ) จ.ชลบุรี) เป็นผู้ประสานงานโครงการ จุดประสงค์ของโครงการมีดังนี้

1.เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่า และ สืบสานพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร.9 ด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
2.เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา จึงจัดซื้อที่ดินให้กับโรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาในหลวง
3.เพื่อส่งเสริมให้ชาวบางพระศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน  ได้มีส่วนร่วมในการทำความดีถวายปณิธานของพ่อ และสมเด็จย่า เพื่อคืนผืนป่าให้ต้นน้ำ เพื่อปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม และเพื่อสร้างป่าให้ถาวรยั่งยืน

กิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการมากมายด้วยความร่วมมือร่วมใจกันทุกคนร่วมกันปลูกป่าเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสร้างป่าต้นน้ำเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งกิจกรรมอาสานี้ยังช่วยปลูกฝังให้คนได้เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีผ่านการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมมากขึ้นด้วย

สยามอะกริอาสาร่วมใจไปปลูกป่ากับ “โครงการสร้างป่าร่วมใจ ประชาไทยสานต่อปณิธานพ่อ”  ระหว่างวันที่ 14-15 ก.ค. 2561 ซึ่งเป็นการปลูกป่าต้นน้ำน่าน ณ ดอยกู่สถาน อุทยานแห่งชาติขุนสถาน จังหวัดน่าน ในพื้นที่ 100 ไร่ และสยามอะกริซัพพลายได้ร่วมสนับสนุนเงินซื้อที่ดินเพื่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาในหลวง และยังได้ร่วมกันปลูกป่า เพื่อคืนพื้นที่ป่าต้นน้ำบนดอยสูงให้มีความสมบูรณ์ และสร้างป่าให้ยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่า ได้สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ ได้สนับสนุนโครงการพระราชดำริ “ร่วมสร้างคนดีคืนให้บ้านเมือง”

ที่มาโครงการสร้างป่าร่วมใจ ประชาไทยสานต่อปณิธานพ่อ มีผู้ดำเนินโครงการโดย ผศ.ว่าที่ร้อยโท ดร.ทรงศักดิ์ จุลถิระพงศ์ อดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ บางพระ มทร.ตะวันออก ประธานโครงการสร้างป่าต้นแม่น้ำน่านบนดอยขุนสถาน อ.นาน้อย จ.น่าน และคณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออก (บางพระ) จ.ชลบุรี , นักเรียนโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม คณาจารย์และศิษย์วิทยาลัยเกษตรฯ ทั่วประเทศ คณาจารย์และศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันราชมงคลล้านนา จ.น่าน บริษัท ห้างร้าน และประชาชนทั่วไป ฯลฯ และได้คุณปานวาด (วราภรณ์) ไชยขันธ์ นิตยสารสาส์นไก่และสุกร  (ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออก (บางพระ) จ.ชลบุรี) เป็นผู้ประสานงานโครงการ จุดประสงค์ของโครงการมีดังนี้

1.เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่า และ สืบสานพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร.9 ด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
2.เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา จึงจัดซื้อที่ดินให้กับโรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาในหลวง
3.เพื่อส่งเสริมให้ชาวบางพระศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน  ได้มีส่วนร่วมในการทำความดีถวายปณิธานของพ่อ และสมเด็จย่า เพื่อคืนผืนป่าให้ต้นน้ำ เพื่อปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม และเพื่อสร้างป่าให้ถาวรยั่งยืน

กิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการมากมายด้วยความร่วมมือร่วมใจกันทุกคนร่วมกันปลูกป่าเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสร้างป่าต้นน้ำเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งกิจกรรมอาสานี้ยังช่วยปลูกฝังให้คนได้เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีผ่านการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมมากขึ้นด้วย

Top