“สยามอะกริ” จับมือสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน ออฟโรด.. ขึ้นดอยสะเมิง จัดกิจกรรม “แบ่งปันให้น้อง โครงการ 5”“สยามอะกริ” จับมือสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน ออฟโรด.. ขึ้นดอยสะเมิง จัดกิจกรรม “แบ่งปันให้น้อง โครงการ 5”

เมื่อช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา (27-28 ม.ค.2561) บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด ร่วมกับสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด เชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ“แบ่งปันให้น้อง โครงการ 5” กับการมอบทุนการศึกษาและบริจาคสิ่งของแบ่งปันธารน้ำใจให้น้องๆ เยาวชนและนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านนากู่ ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ. เชียงใหม่

เมื่อช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา (27-28 ม.ค.2561) บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด ร่วมกับสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด เชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ“แบ่งปันให้น้อง โครงการ 5” กับการมอบทุนการศึกษาและบริจาคสิ่งของแบ่งปันธารน้ำใจให้น้องๆ เยาวชนและนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านนากู่ ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ. เชียงใหม่

โครงการ “แบ่งปันให้น้องโครงการ 5” เป็นกิจกรรมอาสาที่ บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า “สยามอะกริอาสา” ได้เข้าร่วมกับ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด ในปีนี้ โดยบริษัท สยามอะกริ ซัพพลาย จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์ มีผลิตภัณฑ์หลักของ “สยามอะกริฯ”ครอบคลุมครบวงจรซึ่งเป็นประเภทวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์บกและสัตว์นำในทุกช่วงวัย อาทิเช่น สุกร ไก่เนื้อไก่ไข่ เป็ด กุ้ง และปลา เป็นต้น ซึ่งได้แก่ โปรตีนจากสัตว์(ปลาป่น เนื้อไก่ป่น/เนื้อหมูป่น) โปรตีนและกลุ่มพลังงานจากพืช (ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง / ข้าวโพด / มันสำปะหลัง /รำข้าว ฯลฯ) กลุ่มแร่ธาตุ และผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอาหารเสริม(ถั่วเหลืองหมัก พีอัพ-50 และโปรไบโอติก) เป็นต้น
โดยปัจจุบัน บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด มีอัตราการเติบโตและมียอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นทุกปีภายใต้วิสัยทัศน์มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจจัดจำหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์โปรตีนจากสัตว์และพืช ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าในประเทศไทยและกลุ่มประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) พร้อมกับดำเนินธุรกิจภายใต้ “พันธกิจ 4 ประการ” ดังนี้

สยามอะกริเพื่อสังคม
1. บริษัทฯ จะนำความเป็นมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญสูงสุดในการคัดสรรวัตถุดิบต่างๆ จากทั่วโลก ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และฟาร์มปศุสัตว์ อย่างมีพลวัตตอบสนองทุกความเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาดและความต้องการของลูกค้า

2. ขยายขอบข่ายความหลากหลายของสินค้าให้เป็นทางเลือกของลูกค้าและครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่นๆ และลงทุนในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่ออรรถประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

3. พร้อมให้คำปรึกษาที่ตรงประเด็นและการบริการที่รวดเร็ว โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

4. พัฒนาบุคลากรอย่างไม่หยุดยั้งทั้งด้านศักยภาพและคุณภาพชีวิตให้มีประสิทธิภาพที่จะตอบรับความต้องการลูกค้า รวมทั้งส่งเสริมบุคลากรในองค์กรให้มีจิตสำนึกในการรับผิดชอบ ตอบแทนสังคมด้วยการพัฒนาธุรกิจบนหลักบรรษัทภิบาล

โดยเฉพาะ “พันธกิจข้อที่ 4” ด้วยเหตุนี้จึงนำไปสู่การตอบแทนสังคม ด้วยการริเริ่มโครงการ “สยามอะกริอาสา”ที่ได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมดีๆ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ซึ่งตัวอย่างกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว อาทิ“โครงการปลูกป่า” ณ ป่าภูหลง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ เมื่อปี2560 ที่ผ่านมา และครั้งนี้กับกิจกรรม “แบ่งปันให้น้องโครงการ 5” ที่ “สยามอะกริอาสา” พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันสิ่งดีๆ และร่วมตอบแทนสังคม โดยเชื่อว่าประเทศได้รับการพัฒนาก้าวไกลต่อไปได้ย่อมต้องบ่มเพาะปลูกฝัง และพัฒนาคนก่อน เริ่มตั้งแต่ตอนเป็นเด็กและเยาวชน พร้อมให้การสนับสนุนเยาวชนที่ยังขาดโอกาสในหลายๆ ด้านทั้งชีวิตความเป็นอยู่ องค์ความรู้ ทุนการศึกษาอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน สุขลักษณะทั้งการอุปโภค/บริโภค ฯลฯ เพื่อให้เยาวชนและนักเรียนกลุ่มนี้ได้เติบใหญ่เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ เป็นคนเก่ง คนดี และมีคุณธรรมเป็นกำลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวไกลต่อไปในอนาคต

 

เมื่อช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา (27-28 ม.ค.2561) บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด ร่วมกับสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด เชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ“แบ่งปันให้น้อง โครงการ 5” กับการมอบทุนการศึกษาและบริจาคสิ่งของแบ่งปันธารน้ำใจให้น้องๆ เยาวชนและนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านนากู่ ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ. เชียงใหม่

เมื่อช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา (27-28 ม.ค.2561) บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด ร่วมกับสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด เชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ“แบ่งปันให้น้อง โครงการ 5” กับการมอบทุนการศึกษาและบริจาคสิ่งของแบ่งปันธารน้ำใจให้น้องๆ เยาวชนและนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านนากู่ ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ. เชียงใหม่

โครงการ “แบ่งปันให้น้องโครงการ 5” เป็นกิจกรรมอาสาที่ บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า “สยามอะกริอาสา” ได้เข้าร่วมกับ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด ในปีนี้ โดยบริษัท สยามอะกริ ซัพพลาย จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์ มีผลิตภัณฑ์หลักของ “สยามอะกริฯ”ครอบคลุมครบวงจรซึ่งเป็นประเภทวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์บกและสัตว์นำในทุกช่วงวัย อาทิเช่น สุกร ไก่เนื้อไก่ไข่ เป็ด กุ้ง และปลา เป็นต้น ซึ่งได้แก่ โปรตีนจากสัตว์(ปลาป่น เนื้อไก่ป่น/เนื้อหมูป่น) โปรตีนและกลุ่มพลังงานจากพืช (ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง / ข้าวโพด / มันสำปะหลัง /รำข้าว ฯลฯ) กลุ่มแร่ธาตุ และผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอาหารเสริม(ถั่วเหลืองหมัก พีอัพ-50 และโปรไบโอติก) เป็นต้น
โดยปัจจุบัน บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด มีอัตราการเติบโตและมียอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นทุกปีภายใต้วิสัยทัศน์มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจจัดจำหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์โปรตีนจากสัตว์และพืช ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าในประเทศไทยและกลุ่มประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) พร้อมกับดำเนินธุรกิจภายใต้ “พันธกิจ 4 ประการ” ดังนี้

สยามอะกริเพื่อสังคม
1. บริษัทฯ จะนำความเป็นมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญสูงสุดในการคัดสรรวัตถุดิบต่างๆ จากทั่วโลก ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และฟาร์มปศุสัตว์ อย่างมีพลวัตตอบสนองทุกความเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาดและความต้องการของลูกค้า

2. ขยายขอบข่ายความหลากหลายของสินค้าให้เป็นทางเลือกของลูกค้าและครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่นๆ และลงทุนในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่ออรรถประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

3. พร้อมให้คำปรึกษาที่ตรงประเด็นและการบริการที่รวดเร็ว โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

4. พัฒนาบุคลากรอย่างไม่หยุดยั้งทั้งด้านศักยภาพและคุณภาพชีวิตให้มีประสิทธิภาพที่จะตอบรับความต้องการลูกค้า รวมทั้งส่งเสริมบุคลากรในองค์กรให้มีจิตสำนึกในการรับผิดชอบ ตอบแทนสังคมด้วยการพัฒนาธุรกิจบนหลักบรรษัทภิบาล

โดยเฉพาะ “พันธกิจข้อที่ 4” ด้วยเหตุนี้จึงนำไปสู่การตอบแทนสังคม ด้วยการริเริ่มโครงการ “สยามอะกริอาสา”ที่ได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมดีๆ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ซึ่งตัวอย่างกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว อาทิ“โครงการปลูกป่า” ณ ป่าภูหลง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ เมื่อปี2560 ที่ผ่านมา และครั้งนี้กับกิจกรรม “แบ่งปันให้น้องโครงการ 5” ที่ “สยามอะกริอาสา” พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันสิ่งดีๆ และร่วมตอบแทนสังคม โดยเชื่อว่าประเทศได้รับการพัฒนาก้าวไกลต่อไปได้ย่อมต้องบ่มเพาะปลูกฝัง และพัฒนาคนก่อน เริ่มตั้งแต่ตอนเป็นเด็กและเยาวชน พร้อมให้การสนับสนุนเยาวชนที่ยังขาดโอกาสในหลายๆ ด้านทั้งชีวิตความเป็นอยู่ องค์ความรู้ ทุนการศึกษาอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน สุขลักษณะทั้งการอุปโภค/บริโภค ฯลฯ เพื่อให้เยาวชนและนักเรียนกลุ่มนี้ได้เติบใหญ่เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ เป็นคนเก่ง คนดี และมีคุณธรรมเป็นกำลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวไกลต่อไปในอนาคต

 

Top