เทคโนโลยีชีวภาพกับประโยชน์รอบด้านที่มีต่อสัตว์เศรษฐกิจเทคโนโลยีชีวภาพกับประโยชน์รอบด้านที่มีต่อสัตว์เศรษฐกิจ

นวัตกรรมอาหารสัตว์จากเทคโนโลยีชีวภาพ
สัตว์เศรษฐกิจอย่างโค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ ปลา และกุ้ง ก็ต้องการอาหารที่ดีมีประโยชน์ไม่ต่างจากคน เพราะอาหารที่ดีมีคุณภาพย่อมหมายถึงการมีสุขภาพที่ดีของสัตว์ ผู้เชี่ยวชาญจึงได้มีการนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพมาวิจัยและพัฒนาในเรื่องของการคัดเลือกจุลินทรีย์เอนไซม์บางชนิด และมีการนำมาใช้เสริมลงไปในอาหารสัตว์ จนทำให้เกิด “นวัตกรรมอาหารสัตว์” แบบใหม่ที่มีเอนไซม์ ช่วยให้ระบบย่อยอาหารของสัตว์ทำงานได้ดีขึ้น และยังช่วยให้ร่างกายของสัตว์สามารถดูดซึมสารอาหารที่มีประโยชน์ง่ายขึ้น จึงทำให้สัตว์มีสุขภาพดีและเจริญเติบโตเร็วขึ้นนั่นเอง

ขยายพันธุ์สัตว์ได้ง่ายจากเทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพไม่ได้มีประโยชน์ต่อสัตว์โดยตรงเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีประโยชน์ต่อผู้เลี้ยงสัตว์ด้วย ตรงที่มีตัวเลือกมากขึ้นในการขยายพันธุ์สัตว์เลี้ยง ทั้ง

  • การผสมเทียม
  • การถ่ายฝากตัวอ่อน

ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้สามารถนำไปใช้ขยายพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจได้ทั้งสัตว์บก สัตว์น้ำ และสัตว์ปีก ซึ่งจะเห็นว่าเทคโนโลยีชีวภาพมีประโยชน์และมีคุณค่ารอบด้านต่อวงการปศุสัตว์อย่างแท้จริง

นวัตกรรมอาหารสัตว์จากเทคโนโลยีชีวภาพ
สัตว์เศรษฐกิจอย่างโค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ ปลา และกุ้ง ก็ต้องการอาหารที่ดีมีประโยชน์ไม่ต่างจากคน เพราะอาหารที่ดีมีคุณภาพย่อมหมายถึงการมีสุขภาพที่ดีของสัตว์ ผู้เชี่ยวชาญจึงได้มีการนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพมาวิจัยและพัฒนาในเรื่องของการคัดเลือกจุลินทรีย์เอนไซม์บางชนิด และมีการนำมาใช้เสริมลงไปในอาหารสัตว์ จนทำให้เกิด “นวัตกรรมอาหารสัตว์” แบบใหม่ที่มีเอนไซม์ ช่วยให้ระบบย่อยอาหารของสัตว์ทำงานได้ดีขึ้น และยังช่วยให้ร่างกายของสัตว์สามารถดูดซึมสารอาหารที่มีประโยชน์ง่ายขึ้น จึงทำให้สัตว์มีสุขภาพดีและเจริญเติบโตเร็วขึ้นนั่นเอง

ขยายพันธุ์สัตว์ได้ง่ายจากเทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพไม่ได้มีประโยชน์ต่อสัตว์โดยตรงเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีประโยชน์ต่อผู้เลี้ยงสัตว์ด้วย ตรงที่มีตัวเลือกมากขึ้นในการขยายพันธุ์สัตว์เลี้ยง ทั้ง

  • การผสมเทียม
  • การถ่ายฝากตัวอ่อน

ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้สามารถนำไปใช้ขยายพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจได้ทั้งสัตว์บก สัตว์น้ำ และสัตว์ปีก ซึ่งจะเห็นว่าเทคโนโลยีชีวภาพมีประโยชน์และมีคุณค่ารอบด้านต่อวงการปศุสัตว์อย่างแท้จริง