เทคโนโลยีชีวภาพ ปัจจัยที่ช่วยฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมBiotechnology is the Factor that Help to Restore the Environment


การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ของเทคโนโลยีชีวภาพ ทำให้เราได้ผลิตภัณฑ์หลากหลายมาช่วยย่อยสลายขยะและสิ่งปฏิกูล รวมถึงการฟื้นฟูและควบคุมคุณภาพของน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ

องค์ความรู้เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ ทำให้เรารู้จักใช้สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ เป็นตัวชี้วัดคุณภาพของน้ำ ในสมัยก่อนมีการใช้ปลาเทราต์ตัวเมียมาเป็นเครื่องตรวจสอบมลพิษในแหล่งน้ำ ซึ่งปฏิกิริยาของปลาจะบ่งบอกค่ามลพิษในน้ำได้ และในเวลาต่อมามีการตรวจคุณภาพของน้ำโดยใช้หอยแมลงภู่

นอกจากนั้นยังมีการใช้สิ่งมีชีวิตในน้ำสาหร่ายและปลาบางชนิดในการวัดคุณภาพแหล่งน้ำซึ่งการใช้ธรรมชาติเป็นตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อมทำให้เราเข้าใจสิ่งแวดล้อมได้ชัดเจน ก็ทำให้เราฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างตรงจุดและเหมาะสม ซึ่งส่งผลดีต่อทุกชีวิตบนโลกนั่นเอง

According to the development of knowledge regarding microbial culture of biotechnology,  there are more variety of products for waste and sewage decomposition including restoring and controlling the water quality in natural water sources.

Knowledge of Biotechnology, Make us to use various organisms as water quality indicator. In the past, female trout was used as a water quality factor. The fish reaction can indicate water pollution. Afterward, Water quality was checked by using green mussels.

Moreover, Aquatic organisms algae and some kinds of fish are used to measure the quality of water sources.

Nature can be used as an environmental indicator that helps us to understand the environment clearly so that we can restore the nature and environment directly and appropriately which is good for every life on earth.