เทคโนโลยีชีวภาพดีอย่างไร Benefits of Biological Technology

จากการบริโภคเนื้อสัตว์ในปัจจุบันที่มีความต้องการเพิ่มมากขึ้นจึงทำให้อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์มีการเติบโตต่อเนื่องด้วยเช่นกัน และเกิดการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยการนำสัตว์ที่มีศักยภาพทางพันธุกรรมสูงเข้ามาเลี้ยงในฟาร์มขนาดใหญ่ มีระบบการป้องกันรักษาโรค และการจัดการดูแลอย่างเข้มงวด เพื่อทำให้เกิดผลผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง  มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ สามารถส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้หลายประเทศ เมื่ออุตสาหกรรมการผลิตสัตว์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ก็ทำให้เกิดปัญหาตามมาด้วยเช่นกัน อาทิเช่น เกิดมลภาวะทางอากาศ ดิน น้ำ ในที่ทำการเลี้ยง การเชือด การชำแหละเพื่อการแปรรูป และสารตกค้างที่เป็นเคมีหรือยาปฏิชีวนะที่เติมอยู่ในอาหารสัตว์ การเกิดเชื้อโรคดื้อยา และสุดท้ายผลกระทบการเกิดโรคในมนุษย์จากการบริโภคเนื้อสัตว์   

และเมื่อผู้บริโภคมีการได้รับข่าวสารต่างๆ จากสื่อโซเชียลที่มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น จึงทำให้ผู้บริโภคหันมาใส่ใจในสุขภาพของตน เริ่มตะหนักถึงอาหารที่บริโภคเข้าไปทุกวัน จึงทำให้เกิดการเข้มงวดในการเลือกรับประทาน เช่น การเลือกบริโภคเนื้อสัตว์ที่มีไขมันน้อย การเลือกเนื้อสัตว์ที่ปลอดสารตกค้างและยาปฏิชีวนะ และยังดูย้อนไปถึงกระบวนการเลี้ยงที่ดีและใช้อาหารจากธรรมชาติให้สัตว์กินด้วย ดังนั้นจึงเชื่อมั่นได้ว่าผู้บริโภคต้องการเน้นเรื่องความปลอดภัยจริง

เมื่อเป็นแบบนี้การเลี้ยงสัตว์ของผู้เลี้ยงและอุตสาหกรรมการเลี้ยงก็ต้องปรับวิธีการเลี้ยงให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น  ด้วยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเข้ามาช่วยในการปรับปรุงพันธุ์ ช่วยในการเร่งการเจริญเติบโต การให้ผลผลิตแทนยาปฏิชีวนะ การใช้วัตถุดิบอาหารจากธรรมชาติ ช่วยเพิ่มการย่อยโภชนะในอาหารเพื่อลดปริมาณโภชนะที่ย่อยไม่ได้ให้น้อยลง เป็นการลดมลภาวะในสิ่งแวดล้อม ช่วยในการควบคุมการเกิดกลิ่นมลพิษในฟาร์มและกำจัดของเสียจากคอกเลี้ยงสัตว์ฯ

เทคโนโลยีชีวภาพเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตอาหารสัตว์ในแง่มุมต่างๆ หลายด้านดังภาพ

การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในวงการอาหารสัตว์ ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะเลี้ยงสัตว์โดยใช้อาหารที่ได้จากวัสดุธรรมชาติ ที่จะไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ผู้บริโภคในภายหลัง และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะในสิ่งแวดล้อมหรือให้มีน้อยที่สุดนั้น  เทคโนโลยีชีวภาพที่จะนำมาใช้สนับสนุนการผลิตอาหารสัตว์ต้องมุ่นเน้นให้เกิดผลต่างๆ ดังนี้

- เพิ่มประสิทธิภาพการย่อยและใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะในอาหารให้สูงที่สุด
เพื่อจะให้มีส่วนที่ย่อยและใช้ประโยชน์ได้หมดและไม่เหลือถ่ายออกมาในสิ่งขับถ่ายหรือมีน้อยลง ซึ่งจะเป็นการช่วยควบคุมการเกิดมลภาวะในอากาศ ดิน และแหล่งน้ำได้
- การควบคุมกลิ่นจากโรงเรือนและในฟาร์ม
- ลดการใช้สารปฏิชีวนะในอาหารสัตว์ในแง่การเป็นสารเร่งการเจริญเติบโตให้ต่ำที่สุด
- เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อโรคดื้อยา หรือการตกค้างในผลิตภัณฑ์สัตว์
- ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์สัตว์เพื่อลดการเกิดโรคร้ายของมนุษย์ที่เกิดจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สัตว์

ขอบข่ายของเทคโนโลยีชีวภาพที่มีศักยภาพในการก่อให้เกิดผลดังกล่าว จึงจำกัดอยู่ที่การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพมาช่วยเพิ่มการย่อยและการใช้ประโยชน์ของโภชนะ ช่วยควบคุมมลพิษและบำบัดของเสียจากคอกสัตว์ ตลอดจนช่วยควบคุมโรคและกระตุ้นการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของสัตว์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ขอขอบคุณที่มาข้อมูล : FEEDS AND FEEDING NONRUMINANTS   ISBN : 974-659-569-5 อาหารและการให้อาหารสัตว์ไม่เคี้ยวเอื้อง ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 กันยายน 2560

Currently, the rate of meat consumption has increased tremendously, resulting in the growth of animal husbandry industry. There is also a rapid development in raising animals with high heridity efficiency in a large farm. Disease prevention system and strict management and maintenance have been put in place to promote higher productivity. Product processing with state-of-the-art technology has been implemented and this technology has been standardized and hygienic. Products can be exported and distributed to many countries around the globe. Nonetheless, continued growth of animal feed industry may incur some negative impacts such as air, soil and water pollutions in the area where animal husbandry, slaughter and dissection for further processing have taken place. Moreover, there may be a trace of chemical or antibiotic residues used in animal feeds, antimicrobial resistance and these may ultimately cause some diseases in humans owing to their meat consumption.

            When consumers can easily get in touch with news and information from the social media that becomes more fast-paced these days, they tend to pay more attention to their health and become even more concerned with the food they consume on a daily basis. Therefore, they tend to be more selective such as eating low-fat meat or meat without any trace of residues or antibiotics. They also pay attention to a more effective method of animal husbandry that employs natural food in particular. Thus, we can be certain that consumers really emphasize on safety issues. As a result, animal raisers must adapt their raising method to respond to consumers’ requirements by employing biological technology in breeding and growth stimulation. We must emphasize on productivity instead of antibiotic use as well as the utilization of natural ingredients, increase efficiency on nutrient digestion to reduce the amount of indigestible nutrients to the least amount possible that in turn helps minimize environmental pollution and odor control in the farm as well as eliminate wastes from the stables.

            Biological technology plays an important role in producing the animal feeds in various aspects as can be seen from the picture.

            The use of biological technology in animal feed industry with the purpose to raise animals with the feeds made only from natural ingredients are subsequently safe for human beings as a consumer while preventing environmental pollution or causing the least amount of pollution as possible. Such biological technology that will promote the manufacturing of animal feeds must stress on the following outcomes:

-          Increase digestive efficiency and utilize the nutrients at their utmost benefit so that these nutrients can be utilized almost entirely which in turn helps minimize air, soil and water pollution.

-          Odor control of both housing and farm.

-          Reduce the use of antibiotic as the growth stimulant in animal feeds.

-          Prevent antibiotic resistance or residues in animal feeds.

-          Improve the quality of animal produce to prevent any disease caused by consumption of such animal produce.

The criteria of biological technology that may affect such outcome will be limited to the application of this technology to boost the digestive system and nutrient utilization. Biological technology helps control diseases while stimulating animals’ growth and enhancing their productivity efficiency.

Sincere appreciation for information: Feeds and feeding nonruminants ISBN: 974-659-569-5, revised version II, 2 September 2017.