จุลินทรีย์กับสิ่งมีชีวิตLet’s learn more about microorganism

สิ่งมีชีวิตที่อุบัติขึ้นสิ่งแรกในโลกได้แก่ “จุลินทรีย์” ซึ่งจุลินทรีย์มีบทบาทต่อวัฏจักรต่างๆ และเป็นจุดเริ่มต้นของวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตบนโลก ซึ่งมีผลทำให้เกิดความหลากหลายทางชีววิทยา จุลินทรีย์ชนิดต่างๆ มีคุณสมบัติและความสามารถแตกต่างกัน โดยมีวิวัฒนาการปรับตัวเพื่อดำรงชีวิตในระบบนิเวศน์และสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมือนกัน ทำให้สิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้กระจายอยู่ในแหล่งต่างๆ ทั้งใน ดิน น้ำ อากาศ และบนส่วนต่าง ๆ ของต้นไม้ รวมทั้งในร่างกายมนุษย์ จุลินทรีย์ทุกชนิดล้วนมีทั้งด้านที่เป็นคุณและเป็นโทษ แต่หากพูดถึงจุลินทรีย์กับชีวิตมนุษย์แล้ว สองอย่างนี้มีความเกี่ยวข้องกันอย่างแยกไม่ออก เพราะกว่าพันปีมาแล้วที่มนุษย์รู้จักนำจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ

https://cdn.pixabay.com/photo/2017/12/14/22/03/turkey-3019859_1280.jpg

จุลินทรีย์กับสิ่งแวดล้อม
โลกของเรามีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ จนก่อให้เกิดสารพิษตกค้างในปริมาณมาก   ทั้งที่ปนเปื้อนในดินและน้ำ ปัจจุบันนิยมนำจุลินทรีย์มาช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาดโดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีการปนเปื้อนของสารพิษเหล่านี้อยู่  จะมีการนำจุลินทรีย์มาบำบัดสารมลพิษที่ย่อยสลายยากทั้งที่เป็นสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ โดยจุลินทรีย์เหล่านี้จะย่อยสลายสารมลพิษให้มีความเป็นพิษน้อยลง หรือย่อยจนสารพิษนั้นหมดไป  คราบน้ำมันในทะเลทำให้สิ่งมีชีวิตในน้ำขึ้นมาหายใจไม่ได้ แต่มีแบคทีเรียในกลุ่มเมธาโนโทรบสามารถย่อยคราบน้ำมันหรือทำให้คราบน้ำมันแตกออกเป็นหยดเล็ก ๆ จมลงสู่ก้นทะเลได้  จุลินทรีย์ยังช่วยกำจัดขยะพวกวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและซากสัตว์ต่าง ๆ โดยย่อยสลายวัสดุเหลือทิ้งพวกสารอนินทรีย์ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส  เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและรักษาสมดุลธรรมชาติ


https://cdn.pixabay.com/photo/2016/12/22/10/46/raspberries-1925178_1280.jpg

จุลินทรีย์กับอุตสาหกรรมอาหาร
จุลินทรีย์ส่วนใหญ่มักนำมาใช้อุตสาหกรรมอาหาร เช่น
- ยีสต์ Saccharomyces cerevisiae เป็นจุลินทรีย์ที่ใช้ในการผลิตเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ ที่รู้จักกันดีคือ เบียร์ เหล้า และไวน์
- ยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ใช้ในอุตสาหกรรมทำลูกกวาด ไอศกรีม
- เชื้อรา Aspergillus oryzae ใช้ผลิตอาหารและอาหารเสริม เช่น ซีอิ๊ว เต้าเจี้ยว น้ำปลา น้ำส้มสายชู ปลาร้า
- แบคทีเรีย Lactobacillus ใช้ในการผลิตนมเปรี้ยว (cultured milk) ได้ทุกชนิด
- เชื้อรา Aspergillus niger ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เป็นเครื่องปรุงรสอาหาร ในอุตสาหกรรมน้ำหมึก สีย้อม
- เชื้อรา Aspergillus oryzae ใช้ในการทำให้ไวน์ เบียร์ และน้ำผลไม้ใสขึ้น  

 

https://cdn.pixabay.com/photo/2016/12/05/19/49/syringe-1884784_1280.jpg

จุลินทรีย์กับการแพทย์
จุลินทรีย์ถูกนำมาใช้เป็นตัวกลางในการผลิตสารที่จำเป็นบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์และการรักษาโรค  ซึ่งตามปรกติแล้วสารเหล่านี้จะสกัดมาจากคนหรือสัตว์ซึ่งให้ปริมาณน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้มีราคาแพง และหายาก การผลิตโดยจุลินทรีย์จะอาศัยเทคนิคทางพันธุวิศวกรรม  ทำให้เราสามารถทำการตัดต่อยีน ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสารชนิดนั้น ๆ ได้  เช่น การผลิตวัคซีนสำหรับป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ โดยใช้ยีสต์ Saccharomyces cerevisiae การสังเคราะห์สเตียรอยด์จากจุลินทรีย์ เช่น Clostridium , Streptomyces , Rhizopus , Aspergillus และเชื้อราและแบคทีเรียบางชนิดสามารถใช้ในการผลิตวิตามิน B2ได้

จุลินทรีย์กับการเกษตร
จุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกนำมาใช้มากที่สุดเพื่อลดปัญหาที่เกิดจากการทำการเกษตร ทั้งนี้เนื่องจากจุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็ก มีความหลากหลายของชนิดและจำนวนอยู่สูง พบได้ทั่วไปในสภาพแวดล้อม สามารถเจริญเพิ่มจำนวนได้ง่าย และรวดเร็ว สามารถย่อยสารประกอบต่าง ๆ ให้กลายเป็นสารที่มีโมเลกุลเล็กลง จุลินทรีย์ในดิน จึงเกี่ยวข้องกับวัฏจักรของสารต่างๆ ในธรรมชาติ เช่น วัฏจักรไนโตรเจน วัฏจักรคาร์บอน วัฏจักรซัลเฟอร์เป็นต้น  ส่วนใหญ่นิยมนำมาทำเป็นเชื้อ EM (ปุ๋ยชีวภาพ) ได้แก่ กลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง แลกโตบาซิลัส (Lactobacillus), เพนนิซีเลียม (penicillum), ไตรโคเดอมา (Trichoderma), ฟูซาเรียม (Fusarium), สเตรปโตไมซิส (Streptomysis) อโซโตแบคเตอ (Azotobacter) ไรโซเบียม (Rhizobium)  ยีสต์ (yeast)  รา ( mold )  เป็นต้น

 

เรียบเรียงข้อมูลจาก https://bossnontawatbunplang.wordpress.com

 

The first living things on earth are known as “microorganisms” that play an important role in various cycles as well as being a beginning of the evolution of living creatures on earth, resulting in biodiversity. Many types of micororganisms have different properties and capabilities and these microorganisms can adapt themselves in a different manner to exist in different ecological system and environment. This group of living things are dispersed in soil, water, air and even on various parts of the tree or in human’s body. Every type of microorganism incurs both benefits and disadvantages. Nonetheless, when thinking about the relation between microorganism and human lives, they cannot be seperated since human beings have made use of these microorganisms in various fields more than a thousand years.

https://cdn.pixabay.com/photo/2017/12/14/22/03/turkey-3019859_1280.jpg

Microorganisms and the environment

            Technology continues to evolve around the world we are dwelling in, resulting in a large amount of toxins remaining in the soil and water. At present, microorganisms are being employed to help keep the environment clean, especially in the industrial plants that are constantly contaminated with these toxins. Microorganisms can treat nondisposable toxic substances, whether they are organic or inorganic matter, in which such microorganisms will decompose these toxins to make them less toxic or until such toxins will be completely eliminated. Oil stains in the ocean make it difficult for aquatic animals to breathe. However, methanotroph bacteria can decompose these oil stains or make them into droplets that subsequently fall deep into the bottom of the ocean. Moreover, microorganisms help dispose of agricultural wastes and carcasses by decomposing wastes such as nitrogen, phosphorous that in turn promotes environmental conservation and balance of nature.


https://cdn.pixabay.com/photo/2016/12/22/10/46/raspberries-1925178_1280.jpg

Microorganisms and the food industry

            Most microorganisms are employed in the food industry:

-          Saccharomyces cerevisiae used in manufacturing alcoholic beverages such as beer, liqueur and wine.

-          Saccharomyces cerevisiae used in manufacturing candy and ice cream industry.

-          Aspergillus oryzae used in manufacturing food and supplementary food such as soy sauce, bean paste, fish sauce, vinegar and fermented fish.

-          Lactobacillus used in manufacturing every type of cultured milk

-          Aspergillus niger used in the food industry, used as seasoning or used in ink and dyeing color industry.

-          Aspergillus oryzae used in making the color of wine, beer and fruit juice much clearer.

 

https://cdn.pixabay.com/photo/2016/12/05/19/49/syringe-1884784_1280.jpg

Microorganisms and medicine

            Microorganisms have been used as a medium in producing necessary substances relating to medicine and medical treatment. Typically, these substances are extracted from human beings or animals which are inadequate. Therefore, they are rather expensive and rare. Manufacturing by using microorganisms depends mainly on genetic engineering technique, enables us to modify genes pertinent with the production of such substance; for example, employing saccharomyces cerevisiae to produce hepatitis B vaccine, synthesizing steroid from microorganisms like clostridium, streptomyces, rhizopus, aspergillus while some fungi and bacteria can be used to generate vitamin B2.

Microorganisms and agriculture

            Microorganisms are living things mostly used to minimize agricultural problems. Since they are very small in size, varied and most of them can be easily found in the environment. Microorganisms can grow fast and their number can multiply easily. Also, these small living things can digest many compounds and reduce them into a much smaller size; therefore, microorganisms found in the soil directly relate to the cycles of various substances in nature; namely, nitrogen cycle, carbon cycle and sulphur cycle etc. In general, soil microorganisms are used to make organic fertilizer such as lactobacillus, penicillum, trichoderma, fusarium, streptomysis, azotobacter, rhizobium, yeast, mold etc.

 

Information compiled from: http://bossnontawatbunplang.worldpress.com