“เรืองเจริญฟาร์ม” ฟาร์มไก่ไข่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดลำพูน“Reung Charoen Farm” – the largest egg-laying hen farm in Lampun

เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาพวกเราทีมงาน บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด ได้เดินทางไปจังหวัดลำพูน เพื่อเยี่ยมเยียนลูกค้า คุณเรือง ไชยเทพ เจ้าของ “เรืองเจริญฟาร์ม” ฟาร์มไก่ไข่ที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ โปรไบโอติก หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ไบโอติก แมกซ์ 2” (Biotic Max 2) ของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อติดตามผลหลังการใช้จริงจากลูกค้า เพื่อนำผลมาทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นไปและตรงกับความต้องการของลูกค้า และเมื่อถามถึงผลที่เกิดขึ้นหลังการใช้จริงก็ได้รับการตอบกลับมาว่า ไบโอติก แมกซ์ 2 เป็นที่น่าประทับใจ จึงทำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ “ไบโอติก แมกซ์ 2” มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน


“คุณเรือง ไชยเทพ” บุคคลที่ใครๆ ก็รู้จักกันดีอยู่แล้วในวงการไก่ไข่ เพราะคุณเรืองเริ่มอาชีพเลี้ยงไก่มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 โดยการเลี้ยงสมัยก่อนเป็นแบบฟาร์มเปิด และดูแลจัดการฟาร์มด้วยตนเองมาโดยตลอด จึงทำให้มีประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่ไข่เป็นอย่างมากและได้รู้ลึกถึงการจัดการดูแลและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างทันที ปัจจุบันทำการเลี้ยงไก่ไข่แบบฟาร์มปิดอยู่ 2 เล้า ขึ้นกรงแบบคอนโดเลี้ยงในระบบ อีแว๊ป (Evap) มีจำนวนไก่ไข่ 75,000 ตัว และ ไก่รุ่น 38,000 ตัว ผลผลิตไข่ไก่ที่ได้ก็อยู่ประมาณ 20,000 กว่าฟอง ในเรื่องของอาหารเลี้ยงไก่ได้ทำการผสมอาหารใช้เอง และใช้ผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกร่วมด้วยเพื่อช่วยเสริมในเรื่องการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในไก่ โดยใช้ผลิตภัณฑ์โปรไบโอติก “ไบโอติก แมกซ์ 2” ในสัดส่วนครึ่งกิโลกรัมต่อการผสมอาหารสัตว์ 700 กิโลกรัมและใช้อย่างต่อเนื่อง ผลผลิตไข่ไก่ที่ได้ออกมานั้นก็ส่งเข้าที่ศูนย์จำหน่ายไข่หน้าฟาร์ม ซึ่งตอนนี้มีเครื่องคัดไข่ถึง 3 เครื่อง ซื้อมาราคาประมาณ 350,000 บาท สามารถทำการคัดไข่ไก่ได้ถึงวันละ 60,000 กว่าฟอง การเปิดศูนย์จำหน่ายไข่ไก่ก็เน้นจำหน่ายแบบค้าส่งเป็นหลัก ไม่เน้นขายปลีก เพราะต้องการให้พ่อค้าแม่ค้าที่มาซื้อนั้นได้นำไปกระจายขายต่อผู้บริโภคเองได้ กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่มาซื้อก็มาจากจังหวัดใกล้เคียงคือ เชียงราย แพร่ และลำพูน ส่วนรายย่อยที่มาซื้อเองที่ศูนย์จำหน่ายก็จะเป็นลูกค้าที่มีบ้านอยู่ใกล้ๆ และลูกค้าที่มาซื้อนั้นก็จะเป็นลูกค้าประจำเพราะติดใจในเรื่องของ ผิวเปลือกไข่สวย

ด้านความปลอดภัย มีการจัดการแยกพื้นที่ส่วนของฟาร์มเลี้ยง และศูนย์จำหน่ายไข่ออกจากกันอย่างชัดเจนถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และมีการตรวจตราสังเกตทุกรายละเอียดปลีกย่อยอย่างใกล้ชิด รวมทั้งเรื่องการเข้าออกฟาร์ม รถขนส่งที่เข้าออกส่งวัตถุดิบ ต้องฆ่าเชื้อทุกครั้งที่เข้าออก การทำความสะอาดทุกอย่างที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ก็จะถูกจัดการดูแลอย่างใกล้ชิดให้มีความปลอดภัยไม่ปนกันเพื่อป้องกันการเกิดโรคเข้าสู่ฟาร์มเลี้ยงไก่ และในทุกๆ เดือนทางปศุสัตว์ก็จะเข้ามาศูนย์จำหน่ายไข่และนำไข่ไก่ไปตรวจเป็นประจำทุกเดือน

แผนในอนาคต - จากสภาวะข่าวการเลี้ยงและราคาในปัจจุบันที่เกิดขึ้นทุกคนก็รู้กันอยู่แล้ว ทางคุณเรืองก็จะค่อยๆ ปรับยุทธวิธีการเลี้ยงไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน และมีแผนสร้างโกดังใหม่่เพิ่มเพื่อเอาเครื่องตีข้าวโพดและเครื่องผสมอาหารจากฟาร์มที่หางดงย้ายมา

 

Last January, our team from Siam Agri Supply Company Limited had an opportunity to travel to Lampun to visit one of our customers, Khun Reung Chaiyathep, the owner of “Reung Charoen Farm”, the largest egg-laying hen farm that has employed our probiotic product or “Biotic Max 2”. Such visit is to follow-up results from our customers who did try our product and to utilize the insight for further product development to respond to customers’ needs more effectively. After the actual result had been collected, we found out that our customers have been satisfied with the efficiency of Biotic Max 2 and that is why they have consistently supported our product until present.

Khun Reung Chaiyathep is very well-known amoung those who operate the egg-laying business as he started this farming business way back in 1984. Previously, chicken raising is operated in an open farm and he did all the management by himself, so he has gained profound knowledge and experience in handling various situations in a timely manner. At present, Khun Reung owns 2 closed chicken coops and he also applies condo-like cages in EVAP system in raising the total of 75,000 egg-laying hens as well as 38,000 broilers. In terms of chickens’ feeds, he had invented his own recipe, mixed with probiotic product to enhance their immune system. The ratio between Biotic Max 2 and animal feeds is 0.5:700 kilograms and must be used consistently. The farm’s productivity will be delivered to the distribution center located in front of the farm and currently the farm has 3 egg separator machines of which the total price is 350,000 baht and can separate up to 60,000 eggs per day. The distribution center emphasizes mainly on wholesale and not retail since he prefers vendors to distribute and sell directly to consumers. These vendors come from nearby provinces such as Chieng Rai, Prae and Lampun while retail customers buying directly from the distribution center are customers living nearby and those who purchase on a regular basis are our regular customers who prefer our fine skin eggs.

In terms of safety, husbandry farm has been appropriately separated from egg distribution center in accordance with hygienic principle. A close monitoring and supervision of every small detail has also conducted, including entrance and exit of the farm. Trucks transporting raw materials must be inspected and sterilized when entering and exiting the area. Every material that may be at risk of being infectious must be closely supervised to ensure the utmost safety and to prevent the farm from being contaminated. In addition, the Department of Livestock Development will perform a monthly inspecction at the egg distribution center to collect some eggs for further testing.

Future plan – According to current condition of animal husbandry and price strategy, Khun Reung gradually adjust his raising technique based on current circumstance. He also plans to build a new warehouse to store the corn whisk and food processor relocated from Hang Dong.