กากถั่วเหลืองหมักGood quality fermented soybean meal

สัตว์แต่ละชนิดมีความต้องการกินอาหารเพื่อนำพลังงานมาใช้ในการดำรงชีวิตและเพื่อการเจริญเติบโตตามวัยที่ต่างกัน  ดังนั้นวัตถุดิบที่ใช้ในการผสมอาหาร ตัวอย่างเช่น ปลาป่น กากถั่วเหลือง รำข้าว ปลายข้าว กากถั่วเหลืองหมัก อาหารเสริม เช่น โปรไบโอติก หรือ อาหารสำเร็จรูป นั้นก็ต้องมีคุณภาพดี สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้ และยังต้องมีวิธีการจัดการให้อาหารอย่างมีประสิทธิภาพสัมพันธ์กับปริมาณที่พอเหมาะกับความต้องการของสัตว์ชนิดนั้นๆ ด้วย

กากถั่วเหลืองหมักเป็นวัตถุดิบที่มีศักยภาพในการนำมาใช้ทดแทนโปรตีนถั่วเหลืองเข้มข้นได้ ซึ่งผลิตจากการนำกากถั่วเหลืองชนิดกะเทาะเปลือก (Dehulled Soybean Meal) ที่ผ่านการสกัดน้ำมันแล้วมาหมักด้วยจุลินทรีย์  โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการย่อยโครงสร้างโปรตีนในกากถั่วเหลืองให้อยู่ในรูปของเปปไทด์สายสั้น หรืออยู่ในรูปของกรดอะมิโนอิสระมากขึ้น สัตว์จึงย่อยและดูดซึมโปรตีนได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ซึ่งจุลินทรีย์ที่นำมาใช้หมักนั้นได้มีการคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีคุณสมบัติในการผลิตเอนไซม์โปรติเอส เช่น Bacillus spp., Aspergillus spp. เป็นต้น

กากถั่วเหลืองหมักเป็นวัตถุดิบที่มีศักยภาพในการนำมาใช้ทดแทนโปรตีนถั่วเหลืองเข้มข้นได้ ซึ่งผลิตจากการนำกากถั่วเหลืองชนิดกะเทาะเปลือก (Dehulled Soybean Meal) ที่ผ่านการสกัดน้ำมันแล้วมาหมักด้วยจุลินทรีย์  โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการย่อยโครงสร้างโปรตีนในกากถั่วเหลืองให้อยู่ในรูปของเปปไทด์สายสั้น หรืออยู่ในรูปของกรดอะมิโนอิสระมากขึ้น สัตว์จึงย่อยและดูดซึมโปรตีนได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ซึ่งจุลินทรีย์ที่นำมาใช้หมักนั้นได้มีการคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีคุณสมบัติในการผลิตเอนไซม์โปรติเอส เช่น Bacillus spp., Aspergillus spp. เป็นต้น

การนำกากถั่วเหลืองดิบมาเป็นวัตถุดิบแหล่งโปรตีนผสมในอาหารสัตว์นั้นก็ทำได้เพราะเป็นแหล่งของโปรตีน ที่ดี แต่การใช้กากถั่วเหลืองดิบจะส่งผลเสียต่อสัตว์เนื่องจากกากถั่วเหลืองดิบมีสารต้านโภชนะ เช่น Trypsin inhibitor, Hemaglutin, Lectin และ B-conglycinin โดยรวมสารดังกล่าวมีผลต่ออัตราการให้ผลผลิตลดลง มีผลทำให้การย่อยโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมันลดลง (Herkelma et al., 1992)

 ปัจจุบันกากถั่วเหลืองส่วนใหญ่ได้มาจากการสกัดน้ำมันถั่วเหลืองซึ่งในกระบวนการผลิตกากถั่วเหลืองจะผ่านความร้อนทำให้สารต้านโภชนะบางส่วนถูกทำลายไป อย่างไรก็ตามในกากถั่วเหลืองก็ยังมีส่วนที่เป็นสารประกอบอินทรีย์บางชนิดที่ความร้อนไม่สามารถทำลายได้ ซึ่งสารดังกล่าวสัตว์จะไม่สามารถย่อยและนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น Non-starch poly saccharides (NSP) ที่มักอยู่ในรูปของ Galacto-Oligosaccharide (Stachyose และ Raffinose) และ Phytin จากข้อจำกัดในการใช้ดังกล่าว

ปัจจุบันจึงได้มีการนำกากถั่วเหลืองมาหมักและพัฒนาคุณภาพโปรตีนให้ใกล้เคียงกับปลาป่นด้วยการนำเอนไซม์จากจุลินทรีย์ในกลุ่มบาซิลลัสมาใช้ในกระบวนการหมัก จึงทำให้การย่อยโปรตีนได้ดียิ่งขึ้น และยังสามารถทำลายสารต้านโภชนะในกลุ่มโปรตีน เช่น Trypsin inhibitor, B-conglycinin, Lectin ได้ นอกจากนี้ยังเป็นโปรตีนที่มีขนาดโมเลกุลเล็กลง (Small peptide) หรือเป็นเปปไทด์สายสั้น มีคุณสมบัติย่อยง่ายและเป็นโปรไบโอติก จึงทำให้สัตว์สามารถดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ร่างกายได้เร็วขึ้น มีค่าการละลายน้ำสูงและยังเข้าไปช่วยปรับสมดุลในระบบทางเดินอาหารทำให้จำนวนของจุลินทรีย์ดีมีมากกว่าจำนวนจุลินทรีย์ที่ก่อโรค ดังนั้นจุลินทรีย์ก่อโรคจึงไม่สามารถเจริญเติบโตได้

ทำไมต้องใช้กากถั่วเหลืองหมักเป็นอาหารสัตว์

1.ใช้เป็นอาหารเสริมโปรตีนสำหรับสัตว์ทุกชนิด โดยเฉพาะในสัตว์วัยอ่อน

2.การใช้ประโยชน์ของโปรตีนในกากถั่วเหลืองดีขึ้น เนื่องจากโปรตีนถูกหมักย่อยให้อยู่ในรูปเปปไทด์สายสั้น และกรดอะมิโนอิสระ

3.มีสารต้านโภชนะอยู่ต่ำ ทำให้ไม่เกิดการรบกวนต่อทางเดินอาหารของสัตว์วัยอ่อน สัตว์สามารถใช้ประโยชน์จากโภชนะได้เต็มที่

4.สามารถใช้ทดแทนแหล่งโปรตีนอื่นที่มีราคาแพงอย่างเช่นโปรตีนถั่วเหลืองเข้มข้น หรือใช้ทดแทนแหล่งโปรตีนจากสัตว์

5.สุขภาพของสัตว์ดีขึ้นเนื่องจากไม่มีความเสี่ยงจากสารยับยั้งการเจริญเติบโต, สารพิษจากเชื้อรา และน้ำตาลที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้

6.กากถั่วเหลืองหมักมีกลิ่นหอมชวนกิน ซึ่งกระตุ้นการกินอาหารของสัตว์ได้

7.จุลินทรีย์ที่ใช้จัดอยู่ในกลุ่มโปรไบโอติคที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของสัตว์ ช่วยในการปรับสมดุลย์ในระบบทางเดินอาหาร ควบคุมจุลินทรย์ก่อโรค ทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะได้ในระยะยาวหากใช้ต่อเนื่อง

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโปรตีนจากถั่วเหลือง โดยการนำกากถั่วเหลืองมาพัฒนาคุณภาพโปรตีนให้ใกล้เคียงกับปลาป่น โดยนำเอนไซม์จากจุลินทรีย์ในกลุ่มบาซิลัสมาใช้ในกระบวนการหมักกับวัตถุดิบซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของ สยาม อะกริ ซัพพลาย จึงมีความเข้มข้นเทียบเท่าเปปไทด์โปรไบโอติก

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโปรตีนนี้มีคุณสมบัติย่อยง่าย เนื่องจากเป็นเปปไทด์สายสั้น (Small peptide) และมีโปรไบโอติกที่เข้าไปช่วยสร้างสมดุลในระบบทางเดินอาหารของสัตว์ ผลิตภัณฑ์นี้สามารถนำไปใช้ทดแทนวัตถุดิบในกลุ่มปลาป่นได้เป็นอย่างดี

Each animal specie requires different amount of feed and energy for their survival and growth at each stage. Therefore, raw materials used as feed additives such as fish meal, soybean meal, rice bran, grits, fermented soybean meal as well as supplementary food like probiotic or finished food must be of good quality. The source of such raw materials must be inspected while effective feeding technique must be administered to respond to such animal’s requirement.

            Fermented soybean meal is one of the most effective raw material that can replace concentrated soybean protein. This fermented soybean meal is produced from dehulled soybean meal from which its oil has already been extracted and then fermented with microorganism. The purpose is to facilitate protein digestion to convert it into a form of short peptide or free amino acid that in turn will facilitate easy and speedy digestion as well as absorbtion of such protein. The type of microorganism used in fermentation process has been carefully selected to ensure its quality in generating protease enzyme such as Bacillus spp., Aspergillus spp. etc.

 

Raw soybean meal as a protein source can be mixed with animal feeds; however, raw soybean meal can incur a negative impact on animals as they contain anti-nutritional factors such as Trypsin inhibitor, Hemaglutin, Lectin and B-conglycinin. Generally speaking, such substances cause a decline in productivity that in turn minimizes the digestion of protein, carbohydrate and fat (Herkelma et al., 1992)

            Currently, most of the soybean meals are generated from soybean oil extract. Soybean meal will be processed under heat during which anti-nutritional factors will be destroyed. Nonetheless, soybean meal contains some types of organic matter that are heat resistant. Animals cannot digest such organic matters or benefits from them. These organic matters include Non-starch polysaccharides (NSP, which can be commonly found in a form of Galacto-Oligosaccharide (Stachyose and Raffinose) and Phytin owing to potential usage limitations.

At present, the quality of fermented soybean meal has been consistently improved so that its protein quality will be as closest as that of fish meal. This can be achieved by employing enzymes from bacillus microorganism in the fermentation process. Therefore, protein can be digested more easily while anti-nutritinal factors such as Trypsin inhibitor, B-conglycinin and Lectin will be eliminated. Besides, small peptides or short peptides are probiotics that are easily digestible; thus, animals can absorb these nutrients more speedily. These small peptides are highly soluble and facilitate and balance the alimentary system, so the number of probiotics will be higher than that of pathogens and inhibit these pathogens from further growth.

Why is fermented soybean meal suitable for animal feeds?

1. Fermented soybean meal can be employed as protein supplement for every animal specie, especially for young animals.

2. Fermented soybean meal will improve protein utilization since such protein has been digested and become short peptide as well as free amino acid.

3. Fermented soybean meal contains low anti-nutritional factor which does not disturb the alimentary canal of young animals; therefore, the animals can fully benefit from these nutrients.

4. Fermented soybean meal can replace other protein sources that are more expensive such as concentrated soybean protein or can substitute for the animal’s protein.

5. Animals’ health will improve since there are no longer risks due to growth inhibitor, fungi and ineffective sugar.

6. Fermented soybean meal is aromatic, so it activates the animals’ appetite.

7. Microorganisms classified as probiotic help boost the animal’s growth, balance the alimentary system, control pathogens and can replace antibiotics in the long run if employed continuously.

Protein supplementary product made from soybean by improving the quality soybean meal to be similar to that of fish meal as much as possible. Enzymes from bacillus can be employed in the fermentation process with raw materials which are the unique recipe of Siam Agri Supply. Therefore, this product is as concentrated as probiotic peptide.

            This protein supplementary product is easy digestible since it is a small peptide while probiotics help balance the animal’s alimentary canal. This product has the same quality as that of fish meal and can be used interchangeably.