สยามอะกริเพื่อสังคม
CSR

สยามอะกริอาสาร่วมใจไปปลูกป่ากับ “โครงการสร้างป่าร่วมใจ ประชาไทยสานต่อปณิธานพ่อ” สยามอะกริอาสาร่วมใจไปปลูกป่ากับ “โครงการสร้างป่าร่วมใจ ประชาไทยสานต่อปณิธานพ่อ”

สยามอะกริอาสาร่วมใจไปปลูกป่ากับ “โครงการสร้างป่าร่วมใจ ประชาไทยสานต่อปณิธานพ่อ” ระหว่างวันที่ 14-15 ก.ค. 2561 ซึ่งเป็นการปลูกป่าต้นน้ำน่าน ณ ดอยกู่สถาน อุทยานแห่งชาติขุนสถาน จังหวัดน่าน ในพื้นที่ 100 ไร่ และสยามอะกริซัพพลายได้ร่วมสนับสนุนเงินซื้อที่ดินเพื่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาในหลวง และยังได้ร่วมกันปลูกป่า เพื่อคืนพื้นที่ป่าต้นน้ำบนดอยสูงให้มีความสมบูรณ์ และสร้างป่าให้ยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่า ได้สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ ได้สนับสนุนโครงการพระราชดำริ “ร่วมสร้างคนดีคืนให้บ้านเมือง” ที่มาโครงการสร้างป่าร่วมใจ ประชาไทยสานต่อปณิธานพ่อ มีผู้ดำเนินโครงการโดย ผศ.ว่าที่ร้อยโท ดร.ทรงศักดิ์ จุลถิระพงศ์ อดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ บางพระ มทร.ตะวันออก ประธานโครงการสร้างป่าต้นแม่น้ำน่านบนดอยขุนสถาน อ.นาน้อย จ.น่าน และคณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออก (บางพระ) จ.ชลบุรี , นักเรียนโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม คณาจารย์และศิษย์วิทยาลัยเกษตรฯ ทั่วประเทศ คณาจารย์และศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันราชมงคลล้านนา จ.น่าน บริษัท ห้างร้าน และประชาชนทั่วไป ฯลฯ และได้คุณปานวาด (วราภรณ์) ไชยขันธ์ นิตยสารสาส์นไก่และสุกร (ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออก (บางพระ) จ.ชลบุรี) เป็นผู้ประสานงานโครงการ จุดประสงค์ของโครงการมีดังนี้ 1.เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่า และ สืบสานพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร.9 ด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ2.เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา จึงจัดซื้อที่ดินให้กับโรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาในหลวง3.เพื่อส่งเสริมให้ชาวบางพระศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ได้มีส่วนร่วมในการทำความดีถวายปณิธานของพ่อ และสมเด็จย่า เพื่อคืนผืนป่าให้ต้นน้ำ เพื่อปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม และเพื่อสร้างป่าให้ถาวรยั่งยืน กิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการมากมายด้วยความร่วมมือร่วมใจกันทุกคนร่วมกันปลูกป่าเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสร้างป่าต้นน้ำเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งกิจกรรมอาสานี้ยังช่วยปลูกฝังให้คนได้เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีผ่านการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมมากขึ้นด้วย

อ่านต่อ

สยาม อะกริ ซัพพลาย ร่วมใจไปงานวันกุ้งภาคกลางประจำปี 2561 สยาม อะกริ ซัพพลาย ร่วมใจไปงานวันกุ้งภาคกลางประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 22 -23 มิถุนายน ที่ผ่านมา บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ณ บริเวณเขื่อนกระเสียว อ.ด่านช้าง และได้ร่วมออกบูทแสดงผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์น้ำใน “งานวันกุ้งภาคกลาง ประจำปี 2561” ณ โรงแรมวาสิฏฐี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งการจัดงานวันกุ้งภาคกลางประจำปี 2561 ครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่าง จังหวัดสุพรรณบุรี กรมประมง สมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์ไทย และชมรมผู้เลี้ยงกุ้งคุณภาพ 4 ชมรม ได้แก่ ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี และสมาพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติของจังหวัดสุพรรณบุรี และระดมสมองผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกุ้งไทย รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมกุ้งไทย และส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกรผู้เพาะลี้ยงกุ้งในเขตภาคกลาง และผู้ประกอบธุรกิจต่อเนื่องให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน ตามแนวทางการผลิตสัตว์น้ำที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมกับมีมาตรฐานตรงตามความต้องการของผู้ซื้อในตลาดด้วย ภายในงานมีกชการประชุมสัญจรของสมาพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยและการจัดงานสัมมนาทางวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “แหล่งผลิตสัตว์น้ำปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมมาตรฐานสากล” มีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก สยาม อะกริ ซัพพลาย ได้จัดบูทแสดงผลิตภัณฑ์วัตถุดิบอาหารสำหรับสัตว์น้ำ อาทิเช่น ปลาป่น ไก่ป่น ถั่วหมัก น้ำมันปลา และผลิตภัณฑ์โปรไบโอติก ภายใต้ชื่อแบรนด์ “ไบโอติก แมกซ์ 2 ” ซองสีฟ้าสดใสใช้สำหรับเสริมไบโอติกในกุ้งเพื่อเข้าไปปรับสมดุลในลำไส้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมอาหารนำไปใช้ได้เร็วดีขึ้นมีจุลินทรีย์ที่ดีมากกว่าเชื้อที่ไม่ดี มีภูมิต้านทานทำให้กุ้งไม่เป็นโรค นอกจากนี้เรายังมีจุลินทรีย์สำเร็จรูปบำบัดบ่อเพาะเลี้ยง ภายใต้ชื่อแบรนด์ “อะควา เพรพ” ที่ใช้ได้ตั้งแต่การเตรียมบ่อจนกระทั่งตลอดระยะเวลาการเลี้ยงเพื่อส่งเสริมคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงให้ดีขึ้น และเรายังแจก “อะควา เพรพ” ให้ได้ไปทดลองใช้กันอีกด้วย ในงานนี้สยาม อะกริ ซัพพลาย ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเกษตรกรที่มาร่วมงาน

อ่านต่อ

บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมการทำนาปลูกข้าว “โครงการชวนคนเมืองปลูกข้าว” บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมการทำนาปลูกข้าว “โครงการชวนคนเมืองปลูกข้าว”

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมการทำนาปลูกข้าว “โครงการชวนคนเมืองปลูกข้าว” ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำดื่มเทพนาคา ต.ไทรน้อย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา จัดโดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวัตถุประสงค์ของงานต้องการให้คนเมืองที่เป็นผู้บริโภคมาพบกับชาวนาผู้ผลิตตัวจริง ได้มาเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตชาวนา และวิธีการทำนาตั้งแต่การปลูกข้าวแบบนาหว่าน การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว ตลอดจนถึงการแปรรูป และรู้จักพันธุ์ข้าวที่นำมาปลูกคือ ข้าวพันธุ์ กข 43 เป็นข้าวที่เจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่นาชลประทานภาคกลาง เป็นข้าวที่มีคุณภาพดีทั้งรสชาติและรถสัมผัสจึงตอบสนองพฤติกรรมการบริโภคของคนเมืองได้เป็นอย่างดีกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคนเมืองเป็นอย่างมากโดยผู้ที่มาร่วมงานก็มากันแบบครอบครัว กลุ่มเพื่อน และภาคบริษัทต่างๆ รวมทั้ง สยาม อะกริ ซัพพลาย เองด้วย ทุกคนได้มาร่วมกันทำนากับครูชาวนา เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วก็จะได้ข้าวจากการปลูกกลับไปบริโภค ชาวนาก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้น พวกเราก็ดีใจอีกทั้งยังได้รับความรู้ความเข้าใจในการปลูกข้าวและได้ลงมือทำนาหว่านด้วยตนเองอย่างมีความสุขและสนุกสนาน ทั้งนี้กิจกรรมจะมีอย่างต่อเนื่องโดยมีกำหนดการเปิดและเริ่มปลูกข้าวในวันที่ 23 มิถุนายน, มีพิธีทำขวัญข้าวในวันที่ 11 สิงหาคม, เก็บเกี่ยว 22 กันยายน และปิดลาน 24 พฤศจิกายน 2561 หากท่านใดสนใจกิจกรรมนี้ยังสมัครเข้าร่วมได้อีก โดยมีค่าลงทะเบียน ไร่ละ 14,000 บาท หรือรวมกลุ่มด้วยกันเองได้ถึง 5 คน เฉลี่ยรายละ 2,800 บาทต่อไร่ หรืองานละ 3,500 บาท ติดต่อสมัครได้ที่ Facebook : MA THAM NA (www.facebook.com/iGrowRice) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำดื่มเทพนาคา ต.ไทรน้อย อ.บางบาล จ.อยุธยา และ สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้อมูลเพิ่มเติม โทร.089-7888924 , 081-9465457 , 081-7269213

อ่านต่อ

“สยามอะกริ” จับมือสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน ออฟโรด.. ขึ้นดอยสะเมิง จัดกิจกรรม “แบ่งปันให้น้อง โครงการ 5” “สยามอะกริ” จับมือสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน ออฟโรด.. ขึ้นดอยสะเมิง จัดกิจกรรม “แบ่งปันให้น้อง โครงการ 5”

เมื่อช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา (27-28 ม.ค.2561) บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด ร่วมกับสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด เชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ“แบ่งปันให้น้อง โครงการ 5” กับการมอบทุนการศึกษาและบริจาคสิ่งของแบ่งปันธารน้ำใจให้น้องๆ เยาวชนและนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านนากู่ ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ. เชียงใหม่ เมื่อช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา (27-28 ม.ค.2561) บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด ร่วมกับสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด เชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ“แบ่งปันให้น้อง โครงการ 5” กับการมอบทุนการศึกษาและบริจาคสิ่งของแบ่งปันธารน้ำใจให้น้องๆ เยาวชนและนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านนากู่ ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ. เชียงใหม่ โครงการ “แบ่งปันให้น้องโครงการ 5” เป็นกิจกรรมอาสาที่ บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า “สยามอะกริอาสา” ได้เข้าร่วมกับ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด ในปีนี้ โดยบริษัท สยามอะกริ ซัพพลาย จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์ มีผลิตภัณฑ์หลักของ “สยามอะกริฯ”ครอบคลุมครบวงจรซึ่งเป็นประเภทวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์บกและสัตว์นำในทุกช่วงวัย อาทิเช่น สุกร ไก่เนื้อไก่ไข่ เป็ด กุ้ง และปลา เป็นต้น ซึ่งได้แก่ โปรตีนจากสัตว์(ปลาป่น เนื้อไก่ป่น/เนื้อหมูป่น) โปรตีนและกลุ่มพลังงานจากพืช (ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง / ข้าวโพด / มันสำปะหลัง /รำข้าว ฯลฯ) กลุ่มแร่ธาตุ และผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอาหารเสริม(ถั่วเหลืองหมัก พีอัพ-50 และโปรไบโอติก) เป็นต้นโดยปัจจุบัน บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด มีอัตราการเติบโตและมียอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นทุกปีภายใต้วิสัยทัศน์มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจจัดจำหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์โปรตีนจากสัตว์และพืช ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าในประเทศไทยและกลุ่มประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) พร้อมกับดำเนินธุรกิจภายใต้ “พันธกิจ 4 ประการ” ดังนี้ สยามอะกริเพื่อสังคม1. บริษัทฯ จะนำความเป็นมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญสูงสุดในการคัดสรรวัตถุดิบต่างๆ จากทั่วโลก ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และฟาร์มปศุสัตว์ อย่างมีพลวัตตอบสนองทุกความเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาดและความต้องการของลูกค้า 2. ขยายขอบข่ายความหลากหลายของสินค้าให้เป็นทางเลือกของลูกค้าและครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่นๆ และลงทุนในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่ออรรถประโยชน์สูงสุดของลูกค้า 3. พร้อมให้คำปรึกษาที่ตรงประเด็นและการบริการที่รวดเร็ว โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ 4. พัฒนาบุคลากรอย่างไม่หยุดยั้งทั้งด้านศักยภาพและคุณภาพชีวิตให้มีประสิทธิภาพที่จะตอบรับความต้องการลูกค้า รวมทั้งส่งเสริมบุคลากรในองค์กรให้มีจิตสำนึกในการรับผิดชอบ ตอบแทนสังคมด้วยการพัฒนาธุรกิจบนหลักบรรษัทภิบาล โดยเฉพาะ “พันธกิจข้อที่ 4” ด้วยเหตุนี้จึงนำไปสู่การตอบแทนสังคม ด้วยการริเริ่มโครงการ “สยามอะกริอาสา”ที่ได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมดีๆ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งตัวอย่างกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว อาทิ“โครงการปลูกป่า” ณ ป่าภูหลง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ เมื่อปี2560 ที่ผ่านมา และครั้งนี้กับกิจกรรม “แบ่งปันให้น้องโครงการ 5” ที่ “สยามอะกริอาสา” พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันสิ่งดีๆ และร่วมตอบแทนสังคม โดยเชื่อว่าประเทศได้รับการพัฒนาก้าวไกลต่อไปได้ย่อมต้องบ่มเพาะปลูกฝัง และพัฒนาคนก่อน เริ่มตั้งแต่ตอนเป็นเด็กและเยาวชน พร้อมให้การสนับสนุนเยาวชนที่ยังขาดโอกาสในหลายๆ ด้านทั้งชีวิตความเป็นอยู่ องค์ความรู้ ทุนการศึกษาอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน สุขลักษณะทั้งการอุปโภค/บริโภค ฯลฯ เพื่อให้เยาวชนและนักเรียนกลุ่มนี้ได้เติบใหญ่เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ เป็นคนเก่ง คนดี และมีคุณธรรมเป็นกำลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวไกลต่อไปในอนาคต

อ่านต่อ

บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด ร่วมโครงการปลูกป่า ณ ป่าภูหลง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด ร่วมโครงการปลูกป่า ณ ป่าภูหลง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

สยามอะกริอาสา เป็นอีกหนึ่งโครงการของบริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด ที่ได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมดีดีที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดย “สยาม อะกริซัพพลาย” ได้เล็งเห็นถึงความสุขแบบยั่งยืนจะต้องเกิดขึ้นมาจากภายในใจของเรา ซึ่งก็คือ การให้ การแบ่งปันด้วยความเมตตาแล้วทุกอย่างที่กระทำาออกมาด้วยใจบริสุทธิ์เหล่านี้ก็จะทำาให้เกิดความสุขแก่ตนและผู้คนรอบข้างจนขยายวงกว้างสู่สังคมที่ดี ซึ่งเป็นความสุขที่แท้จริงและยั่งยืนกิจกรรมแรกของพวกเรา “สยามอะกริอาสา”คือการรักษาธรรมชาติด้วยการเข้าไปร่วมอนุรักษ์ป่าในโครงการทำาบุญสร้างป่า ปลูกโลกดีงาม ของพระไพศาลวิสาโล ซึ่งครั้งนี้ทางมูลนิธิพื้นที่ปัญญ์รัก นำาโดย ครูณาอังคณา มาศรังสรรค์ เป็นผู้จัดขึ้นและทาง “สยาม อะกริ ซัพพลาย” เข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนเงินทุนพร้อมกับให้พนักงานจิตอาสาของเราร่วมเดินทางไปปลูกป่าด้วยกันที่ป่าภูหลง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 15 - 16กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ทำไมเราถึงส่งเสริมและสนับสนุนโครงการปลูกป่า เพราะเราได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการ อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เราจึงเข้าไปร่วมการฟื้นฟูป่าบริเวณพื้นที่ภูหลงที่เคยเกิดไฟไหม้ขึ้นเมื่อปี 2559 โดยถูกทำาลายไปมากเกือบ 3,000 ไร่ ซึ่งเราเข้าไปช่วยฟื้นฟูป่าภูหลงด้วยการปลูกต้นไม้เพื่อให้ป่ากลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง นอกจากเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้วการอนุรักษ์ธรรมชาติ และฟื้นฟูป่ายังเป็นประโยชน์ต่อผู้ปลูกด้วย อาทิ ลดความเห็นแก่ตัว เพิ่มพูนเมตตาธรรมในจิตใจ รวมทั้งได้สัมผัสกับความสุขใจอันเกิดจากการเกื้อกูลผู้อื่น หลายคนที่ได้ลงมือปลูกป่าด้วยตนเองจะได้พบว่าแม้กายเหนื่อยแต่ใจเป็นสุข อันเกิดจากความปกติและภาคภูมิใจที่ได้ทำาสิ่งดีๆ รวมทั้งเห็นพลังที่เกิดขึ้นในใจตน โครงการทำาบุญสร้างป่า ปลูกโลกดีงาม เกิดขึ้นด้วยความตั้งใจที่จะสืบสานและขยายผลงานด้านอนุรักษ์ป่า รักษาธรรมชาติ ของพระไพศาล วิสาโล โดยท่านดำเนินงานมาโดยตลอดในด้านการช่วยฟื้นฟูป่าภูหลงและรณรงค์ส่งเสริมให้คนทำาบุญด้วยการปลูกต้นไม้ยืนต้นสร้างป่าโดยเน้นให้ปลูกในที่ดินของตน และที่สาธารณะที่ตนสามารถดูแลต่อเนื่องได้ ทั้งในเมืองและชนบท เพื่อขยายพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น ซึ่งเป็นการทำาบุญที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกปัจจุบัน อันถือเป็นบุญที่ให้อานุสงส์มากและยาวนาน กล่าวได้ว่าศรัทธาทำาให้การอนุรักษ์เป็นรูปธรรมมากขึ้น มีศรัทธาแล้วต้องมีความรักด้วยคนมาปลูกป่าอาจจะศรัทธาในพระธรรม ศรัทธาในวัดบางคนอาจจะศรัทธาในตัวอาตมา แต่เท่านั้นไม่เพียงพอต้องมีความสำานึกรักธรรมชาติด้วย ซึ่งจะทำาให้เรายินดีที่จะเหนื่อย ยินดีที่จะตากแดดเพื่อปลูกต้นไม้ เพื่อฟื้นฟูป่าเพื่อสู้กับไฟป่า จะทำาอย่างนั้นต้องมีความรัก เพราะความรักทำาให้เกิดความห่วงใย ความเสียสละ และความอดทน คนที่อ่านหนังสือมามากแม้รู้ว่าป่ามีประโยชน์อย่างไร แต่ถ้าใจเขายังไม่เกิดศรัทธายังไม่ เกิดความรักป่า ก็ยากที่จะทำให้เขาทิ้งบ้านหรือความสะดวกสบายมาปลูกป่า หรือทำประโยชน์ให้กับป่า ที่ว่ายากก็เพราะปลูกป่านั้นไม่ใช่เรื่องง่าย มันลำบาก มันเหนื่อยยุง แมลงก็เยอะ แดดก็ร้อน ไม่มีร่มเงาเพราะต้นไม้ถูกไฟไหม้ไปหมดแล้ว สำนึกที่ว่านี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากการอ่านหนังสือ แต่เกิดขึ้นได้จากการไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแล้วรู้สึกซาบซึ้ง รู้สึกขอบคุณที่ธรรมชาติให้ความสงบสงัดแก่เรา เกิดความผูกพันขึ้นมา ดังนั้นจึงจำเป็นมากในการชักชวนคนให้มาสัมผัสกับป่า เพื่อที่เขาจะได้รักป่า เมื่อรักป่าแล้วเขาก็จะพยายามอนุรักษ์ป่า มีปลูกป่าที่ไหน ไม่ว่าที่ภูหลง ที่น่าน ที่เชียงใหม่เขาก็ไป สิ่งที่ทุกคนต้อง ตระหนักและเรียนรู้ก็คือการฟื้นฟูป่าแต่ละแห่งมีวิธีการที่ไม่เหมือนกัน เพราะแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน ทั้งในด้านลักษณะของธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์ที่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย การชักชวนคนมาปลูกต้นไม้ที่ป่าภูหลงครั้งนี้ เปรียบได้กับการพาเด็กน้อยมาเข้าโรงเรียนเพื่อฝากให้ครู คือ “ธรรมชาติ” ช่วยสั่งสอนให้เขามีความรู้และเติบโตทางจิตใจ เป็นเสมือนต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงากับผู้คน และสรรพสัตว์ในอนาคตอย่าลืมว่าการปลูกป่าไม่ใช่แค่การเอาต้นกล้าลงดินแล้วฝังกลบ จากนั้นก็รอว่าเมื่อไหร่ฝนจะตก แดดจะออก แต่การปลูกป่ายังหมายถึงการปลูกความดีงามในจิตใจ การปลูกป่าสามารถฟื้นฟูใจของ เราได้ ขณะเดียวกันศรัทธาทีเรามีต่อป่าก็ส่งผลต่ออนาคตของป่าเช่นเดียวกัน คือ ถ้าเราคือผู้ปลูกป่าด้วยใจอันบริสุทธิ์แน่วแน่ ต้นกล้านั้นก็จะมีแรงมีพลังในการต่อสู้เพื่องอกเงยเป็นต้นไม้ใหญ่แห่งป่านั้นสืบต่อไป การแสดงความรักต่อป่าและวิธีการอนุรักษ์ป่าที่ถูกต้องทำได้หลายอย่าง อย่าทำลาย แล้วก็อย่าเพิ่มภาระให้กับธรรมชาติ บางทีเราทำลายทางอ้อม เราอาจไม่ได้ทำลายทางตรงด้วย การตัดต้นไม้ แต่เราอาจทำลายทางอ้อมโดยการบริโภคเช่น ทิ้งขยะ เราจะบริโภคอะไรก็ต้องดูว่ามันก่อให้เกิดเรียบง่าย เราจะไม่บริโภคเยอะ เมื่อเราไม่บริโภคเยอะ เราก็ไม่สร้างปัญหาให้สิ่งแวดล้อมมากมาย อาตมาอยากให้คนในเมืองมองเห็นด้วยว่า ตัวเองมีส่วนทำลายสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ และป่าอย่างไรบ้าง อย่าไปโทษแค่ชาวบ้านที่ถางป่าเพื่อปลูกข้าวโพด หรือตัดไม้เอาไม้มาขายนั่นเป็นแค่ปลายเหตุ แต่ต้นเหตุที่เป็นปัญหาใหญ่ คือการทำทุกอย่างเพื่อตอบสนองการบริโภคอันฟุ่มเฟือยของคนเมือง ซึ่งนำไปสู่การทำลายสิ่งแวดล้อม โดยที่เราไม่รู้ตัวอาจจะไม่ได้ตั้งใจ แต่เราก็ควรจะรับรู้และควรตระหนักถึงความเชื่อมโยงนี้ แล้วระมัดระวังให้มากขึ้น ปญั หาสิ่งแวดล้อมไหม เช่น ต้นทางของมันเป็นอย่างไรปลายทางของมันเป็นอย่างไร ทำลายธรรมชาติไหม เช่นพลาสติก แบตเตอรี่ เมื่อทิ้งไปแล้วกลายเป็นสารพิษหรือเปล่าการประดิษฐ์มันขึ้นมาทำลายสิ่งแวดล้อมหรือเปล่า อาจจะเริ่มต้นใคร่ครวญจากสิ่งใกล้ตัวที่เจอทุกวันก็ได้ เช่น น้ำดื่ม บรรจขุ วด ท อย่างไรถึงจะใช้ใหน้อยลง เพราะขวดเหล่า นี้ก็มาจากโรงงานพลาสติก ซึ่งก่อให้เกิดมลภาวะในน้ำและในอากาศ พอบรรจุขวดเสร็จ ก็ต้องมีการขนส่งไปวางไว้ตามร้านขายปลีก เกิดมลภาวะจากการขนส่งอีก พอเราไปซื้อน้ำบรรจุขวดแล้วบรรทุกขึ้นรถกลับมาบ้าน ก็ใช้น้ำมันและเกิดควันพิษอีก เมื่อกินน้ำหมด ขวดก็กลายเป็นขยะทันทีก่อปัญหาสิ่งแวดล้อมอีก เพราะฉะนั้นเราควรไตร่ตรองวิถีชีวิตของเราด้วยว่ามีส่วนทำลายสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าแม้กระทั่งการใช้น้ำ ใช้ไฟ ใช้น้ำมากไปก็ก่อให้เกิดปัญหา ขาดแคลนน้ำ ใช้ไฟมากก็อาจส่งผลให้มีการสร้างเขื่อนเพิ่มขึ้น เขื่อนก็ทำลายป่าอีกวิถีชีวิตของเราสามารถทำลายสิ่งแวดล้อมได้โดยที่เราไม่รู้ตัว วิธีที่ดีที่สุดคือการอยู่ง่ายกินง่าย จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้มาก และถ้าเรามีความสุขกับชีวิตที่ ส่วนเรื่องการอนุรักษ์ อะไรที่เราทำได้ก็ลงมือทำเลยเช่น การรณรงค์เพื่อให้ทำลายสิ่งแวดล้อมน้อยลง ชักชวนกันลดการใช้โฟมแล้วมาใช้ถุงผ้าแทน เริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆ แบบนี้ก็ได้ แต่ก็ต้องทำอะไรมากกว่านั้นด้วยเมื่อเห็นโครงการหรือนโยบายอะไรที่อาจทำให้เกิดการทำลายสิ่งแวดล้อมก็ให้ความสนใจด้วยฯ ขอขอบคุณที่มาข้อมูลจาก: บทความของ พระไพศาล วิสาโล www.visalo.org

อ่านต่อ
Top