*ข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะอ้างอิงตามประกาศกรมปศุสัตว์

ช่องทางการสอบถามหรือแนะนำผลิตภัณฑ์

โทร : 02-185-6598-99