PASSION

ปัจจุบันความต้องการบริโภคสัตว์น้ำในตลาดสูงขึ้น ทำให้เกษตรกรต้องเพิ่มกำลังการผลิตและการเร่งเพิ่มผลผลิตจึงเกิดการสะสมของสารอินทรีย์ในบ่อเลี้ยง อาจก่อให้เกิดความเป็นพิษส่งผลต่อผู้เลี้ยงและผู้ผลิต เป็นปัญหาที่ต้องใช้สารเคมีมาแก้ไข เพิ่มภัยต่อผู้บริโภคซึ่งอาจเป็นคนที่เรารัก

Aqua Prime

เป็นจุลินทรีย์ปรับสภาพน้ำที่ผ่านการวิจัยพัฒนาและคัดเลือกสายพันธุ์เพื่อทำหน้าที่ช่วยในการกำจัดไนโตรเจนออกจากระบบด้วยกระบวนการดีไนตริฟิเคชั่น มีคุณสมบัติโดดเด่นในการลดปัญหาการสะสมไนไตร์ทในบ่อเลี้ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกุ้งที่มีอายุการเลี้ยง 90 วันขึ้นไป หรือบ่อเลี้ยงที่มีการสะสมไนไตรท์ อีกทั้งยังช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลิตภัณฑ์ Aqua Prime ประกอบด้วยจุลินทรีย์ 4 สายพันธุ์ได้แก่  

  1. Bacillus subtilis 
  2. Bacillus amyloliquefaciens
  3. Bacillus licheniformis
  4. Bacillus coagulans

ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1.0 x 1010 CFU/kg

ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ อะควา ไพร์ม

  1. ลดปัญหาการสะสมไนไตรท์ในบ่อเลี้ยง
  2. ประกอบด้วยจุลินทรีย์บริสุทธิ์ประสิทธิภาพสูงสายพันธุ์พิเศษที่ช่วยในกระบวนการ Denitrification
  3. เป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์สำเร็จรูปประกอบด้วยอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเจริญของจุลินทรีย์เร่งการเพิ่มจำนวน 
  4. ใช้ระยะเวลาสั้นในการกระตุ้น 4-6 ชั่วโมง

อัตราและวิธีการใช้

  1. นำ Aqua Prime 1ซอง (200 กรัม) ไปกระตุ้นโดยการผสมกับน้ำสะอาด 20 ลิตร ให้อากาศเป็นระยะเวลา 4-6 ชั่วโมง จะได้หัวเชื้อ Aqua Prime เข้มข้นพร้อมใช้งาน 
  2. นำจุลินทรีย์ผ่านการกระตุ้นแล้วสาดให้ทั่วบ่อ (ขนาด 4 ไร่) ทำซ้ำทุก 3-7 วัน

เลขทะเบียน

กษ. 0514 01 2 0001 64

ช่องทางการสอบถามหรือแนะนำผลิตภัณฑ์

โทร : 02-185-6598-99