อะกริเทส เป็นเอนไซม์รวมที่ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาทางชีวเคมีที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ เช่น การสังเคราะห์องค์ประกอบภายในเซลล์ ระบบการย่อยอาหาร โดยย่อยสลายโมเลกุลของอาหารที่มีขนาดใหญ่ให้เล็กลงเหมาะสำหรับใช้ผสมอาหารสัตว์

Inquiries or Contact Channel

Call : 02-185-6598-99