fbpx

วิธีเลี้ยงไก่พื้นเมืองที่สร้างความสุขให้ทั้งคนและไก่

ไก่ที่มีความสุขและปลอดสารเคมีจะเติบโตเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี

เพราะภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงมาตั้งแต่เกิดของไก่พื้นเมืองจึงทำให้การเลี้ยงไม่ใช่เรื่องยาก สามารถเลี้ยงแบบปล่อยให้เดินได้หรือที่เรียกว่าเลี้ยงระบบปล่อย

ระบบปล่อยอิสระ คือระบบเลี้ยงไก่ที่ทำให้ไก่ออกนอกโรงเรือนได้อย่างอิสระ จากคู่มือการเลี้ยงไก่พื้นเมืองกรมปศุสัตว์การเลี้ยงไก่ไข่ระบบปล่อยอิสระ และเลี้ยงด้วยอาหารอินทรีย์ กลายเป็นทางเลือกให้กับผู้เลี้ยงเพื่อตอบสนองต่อผู้บริโภคที่หันมาห่วงใยสุขภาพตนเอง
และไม่อยากให้สัตว์ถูกทรมาน

ว่าด้วยเรื่องไก่ขุน ในคู่มือบอกวิธีการเลี้ยงไก่ขุนไว้ว่า เริ่มจากการเตรียมโรงเรือน อุปกรณ์แปลงหญ้าอาหารและน้ำให้พร้อมก่อนนำไก่เข้ามาเลี้ยง เมื่อลูกไก่มาถึงฟาร์ม ให้เลี้ยงขังในโรงเรือนกกลูกไก่เป็นเวลา 21 วัน จึงปล่อยไก่ออกมาภายนอกโรงเรือนได้

หลังจากนั้นปล่อยให้ไก่ออกมาภายนอกโรงเรือนได้อย่างอิสระในช่วงเช้าและนำไก่กลับเข้าโรงเรือนในช่วงเย็น ไก่ควรได้รับแสงสว่างตามธรรมชาติหรือหากมีการเพิ่มแสง ควรให้แสงสว่างที่ไม่จ้าเกินไป (ไม่เกิน 15 ชั่วโมง/วัน) ทำความสะอาดอุปกรณ์ให้น้ำทุกวัน และถังอาหารอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง

สำหรับอาหารจะต้องเป็นอาหารที่ปลอดสารเคมี SAS เชื่อเสมอว่าถ้าอาหารสัตว์ดีมีคุณภาพ ได้รับส่วนผสมจากวัตถุดิบที่ดีสัตว์ที่กินอาหารเข้าไปก็จะสุขภาพดี แข็งแรง ไม่ต้องใช้ยา เพราะสินค้าดีทำให้ผลผลิตดี SAS จึงวิจัยและพัฒนาสารผสมล่วงหน้า BioticMax 2 สำหรับสัตว์ปีกที่ช่วยเสริมโปรไบโอติกส์ เพื่อให้ไก่มีภูมิคุ้มกันดีขึ้น ขนสวยขึ้น มูลไม่เหลว เพราะโปรไบโอติกส์ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายทำให้สุขภาพทางเดินอาหารดี

เมื่อไก่มีสุขภาพดีก็จะมีความสุข ทำให้เกษตรกรมีความสุขเพราะผลผลิตที่ดี ผู้บริโภคก็สบายใจเพราะได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัยจากธรรมชาติ

อ้างอิง คู่มือการเลี้ยงไก่พื้นเมืองกรมปศุสัตว์ ระบบปล่อยอิสระและอินทรีย์ สพนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์