•        สยาม อะกริ ซัพพลาย เป็นบริษัทนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่อาหารสัตว์ ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ จำหน่ายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างครบครัน ภายใต้แนวความคิด “ เรายินดีทำเพื่อคุณ ”  

  ตำแหน่ง : ผู้แทนขายผลิตภัณฑ์รสัตว์เลี้ยง

  รายละเอียดงาน :

  1. ดูแลการขายและสร้างยอดขายได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
  2. นำเสนอผลิตภัณฑ์ ทำตลาด และขยายช่องทางการจำหน่ายไปยัง รพ.สัตว์, Petshop และช่องทางอื่นๆ ที่มีโอกาสได้
  3. วางแผนกลยุทธ์ในการขายสำหรับพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลได้
  4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายได้

  คุณสมบัติ :

  1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร, สัตวศาสตร์, การตลาด, การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป ถ้ามีในด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีความรู้ความสามารถในงานขายและการวางแผนกลยุทธ์ในการขาย
  4. มีทักษะในการนำเสนอที่ดี และมีทักษะในการสื่อสารและการแก้ไขปัญหาได้ดี
  5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
  6. สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ และเดินทางไปต่างจังหวัดได้

  เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท

  จำนวนที่รับ : 1 อัตรา

         สยาม อะกริ ซัพพลาย เป็นบริษัทนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่อาหารสัตว์ ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ จำหน่ายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างครบครัน ภายใต้แนวความคิด “ เรายินดีทำเพื่อคุณ ”  

  ตำแหน่ง : ผู้แทนขายผลิตภัณฑ์รสัตว์เลี้ยง

  รายละเอียดงาน :

  1. ดูแลการขายและสร้างยอดขายได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
  2. นำเสนอผลิตภัณฑ์ ทำตลาด และขยายช่องทางการจำหน่ายไปยัง รพ.สัตว์, Petshop และช่องทางอื่นๆ ที่มีโอกาสได้
  3. วางแผนกลยุทธ์ในการขายสำหรับพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลได้
  4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายได้

  คุณสมบัติ :

  1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร, สัตวศาสตร์, การตลาด, การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป ถ้ามีในด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีความรู้ความสามารถในงานขายและการวางแผนกลยุทธ์ในการขาย
  4. มีทักษะในการนำเสนอที่ดี และมีทักษะในการสื่อสารและการแก้ไขปัญหาได้ดี
  5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
  6. สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ และเดินทางไปต่างจังหวัดได้

  เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท

  จำนวนที่รับ : 1 อัตรา

 • การอยู่อาศัยResidence
  เพศGender
  สถานภาพStatus
  ภาษาไทย (พูด)Thai language (Speak)
  ภาษาไทย (เขียน)Thai language (Write)
  ภาษาไทย (อ่าน)Thai language (Read)
  ภาษาอังกฤษ (พูด)English (Speak)
  ภาษาอังกฤษ (เขียน)English (Write)
  ภาษาอังกฤษ (อ่าน)English (Read)
  พิมพ์ดีดTyping
  คอมพิวเตอร์Computer
  ขับรถยนต์Driving
  สามารถไปปฎิบัติงานต่างจังหวัด/ต่างประเทศAble to perform different tasks
  ท่านเคยป่วยหนักและเป็นโครติดต่อร้ายแรงมาก่อนหรือไม่Have you ever been seriously ill, and a chrome contagious before or not .
  ท่านเคยสมัครงานกับหน่วยงานนี้มาก่อนหรือไม่Have you ever had a job before this agency or not.
Top