ตำแหน่งงานใหม่LIST CAREER

ตำแหน่ง : EDITOR/GRAPHIC DESIGN

รายละเอียดงาน :

1.สามารถใช้โปรแกรมในการตัดต่อและออกแบบ Illustrator, Photoshop,Indesign After Effect ฯลฯ อย่างชำนาญและช่ำชอง
2.สร้างสรรค์งานออกแบบทุกรูปแบบได้ดี ไม่ว่าจะเป็น การวางlayout ออกแบบงานทุกสื่อต่างๆ งานออกแบบผลิตภัณท์ ภายใต้ไอเดียที่สร้างสรรค์ ตอบโจทย์ตรงความต้องการ
3.วาง Story board ถ่ายภาพนิ่ง / เคลื่อนไหว และ ตัดต่อวีดีโอที่ดึงดูด เตะตา
4.แก้ปัญหางาน ปรับตาม Comment ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ :
1.คนรุ่นใหม่ ไฟแรง มีใจรักในงานโฆษณา การสื่อสาร
2.มีความคิดสร้างสรรค์ ไอเดียแปลกใหม่ ชอบเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่
3.มีความสามารถในการถ่ายรูป ถ่ายวีดีโอ รู้มุมกล้อง การจัดแสง เทคนิคการตัดต่อเชื่อมโยงภาพเพื่อสื่อสาร
4.มุมมองเรื่ององค์ประกอบภาพเฉียบคม รู้จักการใช้สี
5.อดทน อึด สามารถทำงานบนความกดดดันสูงได้
6.สามารถ ทำงานแข่งกับเวลาได้
7.มีความกระตือรือร้นและมี  passion ในการทำงาน และสามารถทำงานเสร็จตามกำหนด
8.รักการทำงานเป็นทีมเวิร์ค รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
9.ปริญญาตรี นิเทศฯ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
10.ประสบการณ์ 1-2 ปี ในบริษัทโฆษณา (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท

จำนวนที่รับ : 1 อัตรา

หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน :

1.สำเนาบัตรประชาชน                     
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาวุฒิการศึกษา
4.รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1-2 นิ้ว
5.สำเนาทางการทหาร
6.เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี)

ผู้สนใจสมัครงานส่งหลักฐานหรือมาสมัครเองได้ที่:
ฝ่ายบุคคลติดต่อ คุณพรประดับ  แตงโสภา โทร.02-1856598-99 ต่อ 63 email: hr@siamagrisupply.com
บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด 386 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

Position: EDITOR/GRAPHIC DESIGN

Job Description:

1.Can use Illustrator, Photoshop, Indesign After Effect etc. to edit and design  expertly
2.Create all forms of design well included layout and design for all media Product design under creative ideas that meet the needs.
3.Placing story board, shooting images / moving images and editing videos that will be attractive
4.Can solve the work of adjusting to the comment very well

Job Qualifications:

1.A new generation who is passionate about advertising and communication.
2.Have creative ideas, new ideas, like learning new things.
3.Have the ability to take pictures, shoot videos, know camera angles, lighting, cutting techniques. Technique in connect the image to communication
4.Perspective on image composition, sharp, know how to use color
5.Endurance, can work on high pressure environment
6.Able to work against time
7.Enthusiasm and passionate in working and able to complete tasks as scheduled
8.Love working as a team, listening to other opinion
9.Bachelor's Degree in Communication Arts or related fields
10.Experience 1- 2 years in advertising company will be an advantage                                                 

Salary: According to company’s structure

Position: 1 position

The documents required for applying this position:
1.Copy of ID card                
2.Copy of house registration
3.Copy of transcript
4.1-2 inches photo
5.Copy of military records (if any)
6.Employment certificate (if any)

If you are interested in applying for this position, please send your application to

HR Department K.Pornpradab 02-1856598-99  Ext. 63 email: hr@siamagrisupply.com

Siam Agri Supply Co., Ltd. 386 Srinakarin Road, Nongbon, Prawet, Bangkok 10250, Thailand

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

รายละเอียดงาน :

1.ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อนำมาประกอบการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
2.ร่วมทำงานกับฝ่ายการตลาดและฝ่ายผลิตในการพัฒนาคุณภาพสินค้า
3.ประสานงานควบคุมดูแลการทดลอง / ทดสอบงานที่ได้พัฒนาขึ้นในห้องทดสอบก่อนลงงานจริง
4.วิเคราะห์ผลเบื้องต้นและทำรายงานสรุป พร้องทั้งเสนอข้อบกพร่อง และแนวทางการปรับปรุง
5.รับผิดชอบงานด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
6.ติดตามผลการวิจัยของผลิตภัณฑ์ใหม่
7.รับผิดชอบและมอบหมายการแจ้งข่าวสารและประสานภายในและภายนอกเพื่อให้งานเอกสารครบถ้วนถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของทางราชการและมาตรฐานกลุ่มบริษัท
8.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ :
1. เพศ ชาย หรือ หญิง สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี มีความคิดสร้างสรรค์ แก้ไขปัญหา ขยัน และเรียนรู้ได้เร็ว 2. อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี  มีบุคลิกภาพที่ดีและสามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความรู้เกี่ยวกับระบบ GMP / HACCP / ISO 17025 จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีทางอาหาร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4. ประสบการณ์ทำงานในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อายุงาน 3 ปีขึ้นไป หรือเคยผ่านงานด้านนี้มาแล้วตั้งแต่ 3-5 ปี
5. คุณสมบัติอื่น มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีระเบียบวินัยในตนเอง สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี ขับรถยนต์ได้ สามารถทำงานเป็นกะได้ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท

จำนวนที่รับ : 1 อัตรา

หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน :

1.สำเนาบัตรประชาชน                     
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาวุฒิการศึกษา
4.รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1-2 นิ้ว
5.สำเนาทางการทหาร
6.เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี)

สถานที่ปฎิบัติงาน
โรงงาน ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

ผู้สนใจสมัครงานส่งหลักฐานหรือมาสมัครเองได้ที่:
ฝ่ายบุคคลติดต่อ คุณพรประดับ  แตงโสภา โทร.02-1856598-99 ต่อ 63 email: hr@siamagrisupply.com
บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด 386 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

 

Position: Product Research and Development Manager

Job Description:

1.Research the market and related information to identify the key requirements for a new product or product upgrading.
2.Work together with Marketing and Production Department to develop and improve the products
3.Manage and control the experimentation as assigned and analyze the results before moving to the next stage of product development within the deadline.
4.Analyze and summarize the primary experimentation result to the project team with the suggestions and action plans for the faults or any problems found out from the experimentation.
5.Responsible for new product development project or other related fields as assigned.
6.Follow up the experimentation result of new product research and development.
7.Coordinate with internal and external sectors for the required documents and useful information for product development according to the requirements of the government sector and a company’s standard
8.Others as assigned

Job Qualifications:

1. Male or female with acceptable Microsoft Office skill, problem solving skill, high creativity, diligent, innovative and quick learning characteristics.
2. Age 25 and above with a good personality, friendly, and can work as a team.
3. Having knowledge about GMP, HACCP, and ISO 17025 system will be beneficial.
4. At least a graduate of Bachelor’s degree in Science, Biotechnology, Agro-Industry or any related fields.
5. At least 3-5 years of work experience in product research and development field.
6. Leadership skill, high responsibility, self-discipline, and be able to work under pressure.
7. Have a driving licence in order to travel to work in upper country areas. Willing to do overtime as necessary.                                                                 

Salary: According to company’s structure

Position: 1 position

The documents required for applying this position:
1.Copy of ID card                
2.Copy of house registration
3.Copy of transcript
4.1-2 inches photo
5.Copy of military records (if any)
6.Employment certificate (if any)

Work location

Factory in Mahachai, Samut Sakhon province

If you are interested in applying for this position, please send your application to

HR Department K.Pornpradab 02-1856598-99  Ext. 63 email: hr@siamagrisupply.com

Siam Agri Supply Co., Ltd. 386 Srinakarin Road, Nongbon, Prawet, Bangkok 10250, Thailand

ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงงาน (Factory Manager)

รายละเอียดงาน :
1.กำหนดนโยบาย แผนงาน รวมทั้งเป้าหมายในการผลิตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.ควบคุมดูแลการผลิตสินค้าในโรงงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานและแผนงานที่กำหนด
3.ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุง การบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
4.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น การตลาด การขาย จัดซื้อ ให้ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
5.พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการผลิต และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

คุณสมบัติ :
1.วุฒิการศึกษา จบปริญญาตรี - โท สาขาวิศวกรรม ,การอุตสาหกรรม,การตลาด ,การบริหารจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.เพศ ชาย  อายุ 35 ปีขึ้นไป
3.มีภาวะความเป็นผู้นำ
4.มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ เช่น ISO9001:2000 , GMP ,BRC ,Haccp
5.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น  Microsoft Office ได้
6.สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ และเดินทางไปต่างจังหวัดได้
7.มีความรับผิดชอบในงาน ละเอียดรอบคอบ  มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์และมีจิตใจพร้อมบริการ
8.มีประสบการณ์ในการควบคุมดูแลโรงงานผลิตอาหารสัตว์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท

จำนวนที่รับ : 1 อัตรา

หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน :

1.สำเนาบัตรประชาชน                     
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาวุฒิการศึกษา
4.รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1-2 นิ้ว
5.สำเนาทางการทหาร
6.เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี)

สถานที่ปฎิบัติงาน
โรงงาน ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

ผู้สนใจสมัครงานส่งหลักฐานหรือมาสมัครเองได้ที่:
ฝ่ายบุคคลติดต่อ คุณพรประดับ  แตงโสภา โทร.02-1856598-99 ต่อ 63 email: hr@siamagrisupply.com
บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด 386 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

 

Position: Factory Manager

Job Description:

1.Identify the policy, work schedule, and set up goals and objectives with related departments
2.Manage and control the production in the factory to meet the identified standards and work plans.
3.Monitor and control maintenance works of machines and equipment in the factory.
4.Coordinate with each sector such as Marketing and Purchasing Departments to work in the same directions.
5.Improve the production process and production method to be more effective by implementing new technology and innovation.

Job Qualifications:

1.At least a graduate of Bachelor’s degree in Engineering, Industrial Management, Business Management or any related fields.
2.Male only, age 35 and above
3.Having leadership skill
4.Expertise in quality systems such as ISO9001:2000, GMP, BRC, and Haccp
5. Excellence in Microsoft Office skills (especially Word and Excel)
6. Have a driving licence in order to travel to work in upper country areas.
7.High responsibility, detail oriented, good personality, friendly, and have service mind.
8.Work experience of factory management in animal feed is preferable.                                                         

Salary: According to company’s structure

Position: 1 position

The documents required for applying this position:
1.Copy of ID card                
2.Copy of house registration
3.Copy of transcript
4.1-2 inches photo
5.Copy of military records (if any)
6.Employment certificate (if any)

Work location

Factory in Mahachai, Samut Sakhon province

If you are interested in applying for this position, please send your application to

HR Department K.Pornpradab 02-1856598-99  Ext. 63 email: hr@siamagrisupply.com

Siam Agri Supply Co., Ltd. 386 Srinakarin Road, Nongbon, Prawet, Bangkok 10250, Thailand

การอยู่อาศัยResidence
เพศGender
สถานภาพStatus
ภาษาไทย (พูด)Thai language (Speak)
ภาษาไทย (เขียน)Thai language (Write)
ภาษาไทย (อ่าน)Thai language (Read)
ภาษาอังกฤษ (พูด)English (Speak)
ภาษาอังกฤษ (เขียน)English (Write)
ภาษาอังกฤษ (อ่าน)English (Read)
พิมพ์ดีดTyping
คอมพิวเตอร์Computer
ขับรถยนต์Driving
สามารถไปปฎิบัติงานต่างจังหวัด/ต่างประเทศAble to perform different tasks
ท่านเคยป่วยหนักและเป็นโครติดต่อร้ายแรงมาก่อนหรือไม่Have you ever been seriously ill, and a chrome contagious before or not .
ท่านเคยสมัครงานกับหน่วยงานนี้มาก่อนหรือไม่Have you ever had a job before this agency or not.
>