• ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงงาน (Factory Manager)

  รายละเอียดงาน :
  1.กำหนดนโยบาย แผนงาน รวมทั้งเป้าหมายในการผลิตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  2.ควบคุมดูแลการผลิตสินค้าในโรงงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานและแผนงานที่กำหนด
  3.ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุง การบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
  4.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น การตลาด การขาย จัดซื้อ ให้ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
  5.พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการผลิต และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

  คุณสมบัติ :
  1.วุฒิการศึกษา จบปริญญาตรี - โท สาขาวิศวกรรม ,การอุตสาหกรรม,การตลาด ,การบริหารจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2.เพศ ชาย  อายุ 35 ปีขึ้นไป
  3.มีภาวะความเป็นผู้นำ
  4.มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ เช่น ISO9001:2000 , GMP ,BRC ,Haccp
  5.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น  Microsoft Office ได้
  6.สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ และเดินทางไปต่างจังหวัดได้
  7.มีความรับผิดชอบในงาน ละเอียดรอบคอบ  มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์และมีจิตใจพร้อมบริการ
  8.มีประสบการณ์ในการควบคุมดูแลโรงงานผลิตอาหารสัตว์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท

  จำนวนที่รับ : 1 อัตรา

  หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน :

  1.สำเนาบัตรประชาชน                     
  2.สำเนาทะเบียนบ้าน
  3.สำเนาวุฒิการศึกษา
  4.รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1-2 นิ้ว
  5.สำเนาทางการทหาร
  6.เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี)

  สถานที่ปฎิบัติงาน
  โรงงาน ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

  ผู้สนใจสมัครงานส่งหลักฐานหรือมาสมัครเองได้ที่:
  ฝ่ายบุคคลติดต่อ คุณพรประดับ  แตงโสภา โทร.02-1856598-99 ต่อ 63 email: hr@siamagrisupply.com
  บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด 386 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

   

  ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงงาน (Factory Manager)

  รายละเอียดงาน :
  1.กำหนดนโยบาย แผนงาน รวมทั้งเป้าหมายในการผลิตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  2.ควบคุมดูแลการผลิตสินค้าในโรงงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานและแผนงานที่กำหนด
  3.ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุง การบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
  4.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น การตลาด การขาย จัดซื้อ ให้ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
  5.พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการผลิต และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

  คุณสมบัติ :
  1.วุฒิการศึกษา จบปริญญาตรี - โท สาขาวิศวกรรม ,การอุตสาหกรรม,การตลาด ,การบริหารจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2.เพศ ชาย  อายุ 35 ปีขึ้นไป
  3.มีภาวะความเป็นผู้นำ
  4.มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ เช่น ISO9001:2000 , GMP ,BRC ,Haccp
  5.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น  Microsoft Office ได้
  6.สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ และเดินทางไปต่างจังหวัดได้
  7.มีความรับผิดชอบในงาน ละเอียดรอบคอบ  มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์และมีจิตใจพร้อมบริการ
  8.มีประสบการณ์ในการควบคุมดูแลโรงงานผลิตอาหารสัตว์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท

  จำนวนที่รับ : 1 อัตรา

  หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน :

  1.สำเนาบัตรประชาชน                     
  2.สำเนาทะเบียนบ้าน
  3.สำเนาวุฒิการศึกษา
  4.รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1-2 นิ้ว
  5.สำเนาทางการทหาร
  6.เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี)

  สถานที่ปฎิบัติงาน
  โรงงาน ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

  ผู้สนใจสมัครงานส่งหลักฐานหรือมาสมัครเองได้ที่:
  ฝ่ายบุคคลติดต่อ คุณพรประดับ  แตงโสภา โทร.02-1856598-99 ต่อ 63 email: hr@siamagrisupply.com
  บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด 386 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

   

 • ตำแหน่ง : พนักงานการตลาด

  รายละเอียดงาน :
  1.สามารถวางแผนกลยุทธ์การตลาดออฟไลน์และออนไลน์
  2.วางแผนการจัดการค้าปลีกและบริหารพื้นที่เช่า
  3.จัดกิจกรรมระหว่างบริษัทกับลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย
  4.ประชาสัมพันธ์ข่าวสารบริษัทสู่ลูกค้าทุกช่องทางออฟไลน์และออนไลน์
  5.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายได้

  คุณสมบัติ :
  1.เพศชาย/หญิง จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาดดิจิตอล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2.มีประสบการณ์ด้านธุรกิจค้าปลีก จัดอีเว้นท์ การตลาดดิจิตอล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  3.มีความสามารถในการวางแผนการค้าปลีกและทำสื่อการตลาดดิจิตอลได้
  4.มีทักษะในการนำเสนองานที่ดี สามารถสื่อสารและจัดการแก้ไขปัญหาได้ดี
  5.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ และทำโซเชียล มีเดียเป็น
  6.สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ และเดินทางไปต่างจังหวัดได้
  7.มีความรับผิดชอบในงาน ละเอียดรอบคอบ  มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์และมีจิตใจพร้อมบริการ

  เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท

  จำนวนที่รับ : 1 อัตรา

  หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน :

  1.สำเนาบัตรประชาชน                     
  2.สำเนาทะเบียนบ้าน
  3.สำเนาวุฒิการศึกษา
  4.รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1-2 นิ้ว
  5.สำเนาทางการทหาร
  6.เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี)

  ผู้สนใจสมัครงานส่งหลักฐานหรือมาสมัครเองได้ที่:
  ฝ่ายบุคคลติดต่อ คุณพรประดับ  แตงโสภา โทร.02-1856598-99 ต่อ 63 email: hr@siamagrisupply.com
  บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด 386 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

   

  ตำแหน่ง : พนักงานการตลาด

  รายละเอียดงาน :
  1.สามารถวางแผนกลยุทธ์การตลาดออฟไลน์และออนไลน์
  2.วางแผนการจัดการค้าปลีกและบริหารพื้นที่เช่า
  3.จัดกิจกรรมระหว่างบริษัทกับลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย
  4.ประชาสัมพันธ์ข่าวสารบริษัทสู่ลูกค้าทุกช่องทางออฟไลน์และออนไลน์
  5.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายได้

  คุณสมบัติ :
  1.เพศชาย/หญิง จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาดดิจิตอล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2.มีประสบการณ์ด้านธุรกิจค้าปลีก จัดอีเว้นท์ การตลาดดิจิตอล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  3.มีความสามารถในการวางแผนการค้าปลีกและทำสื่อการตลาดดิจิตอลได้
  4.มีทักษะในการนำเสนองานที่ดี สามารถสื่อสารและจัดการแก้ไขปัญหาได้ดี
  5.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ และทำโซเชียล มีเดียเป็น
  6.สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ และเดินทางไปต่างจังหวัดได้
  7.มีความรับผิดชอบในงาน ละเอียดรอบคอบ  มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์และมีจิตใจพร้อมบริการ

  เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท

  จำนวนที่รับ : 1 อัตรา

  หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน :

  1.สำเนาบัตรประชาชน                     
  2.สำเนาทะเบียนบ้าน
  3.สำเนาวุฒิการศึกษา
  4.รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1-2 นิ้ว
  5.สำเนาทางการทหาร
  6.เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี)

  ผู้สนใจสมัครงานส่งหลักฐานหรือมาสมัครเองได้ที่:
  ฝ่ายบุคคลติดต่อ คุณพรประดับ  แตงโสภา โทร.02-1856598-99 ต่อ 63 email: hr@siamagrisupply.com
  บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด 386 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

   

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการอาหารสัตว์ (สัตว์น้ำ)
  รายละเอียดงาน :
  1. ดูแลการเก็บตัวอย่างน้ำ ตรวจวัดคุณภาพน้ำ จดบันทึกการเลี้ยง
  2. เขียนโครงการและวางแผนการทำงานในระบบการเลี้ยงได้ และทำการทดลองทำงานวิจัยได้
  3. ดูแลคำนวณสูตรอาหาร ออกแบบสูตร ติดตามอาหารที่มีการใช้วัตถุดิบและอาหารเสริมใหม่ๆ
  4. ดูแลประสานงานทดลองและร่วมมือกับฝ่ายวิจัยและพัฒนา(R&D)  เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
  5. ส่งเสริมการใช้อาหารสัตว์ อาหารเสริมจุลินทรีย์ ร่วมกับฝ่ายขาย
  6. จัดทำข้อมูลและประสานงานร่วมกันระหว่างฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด และฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  7. ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าที่ต้องการใช้บริการด้านการทดลองและคำนวณสูตรอาหารได้

  คุณสมบัติ :
  1.เพศชาย/หญิง จบวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิทยาศาสตร์จุลชีววิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2.มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี และประสบการณ์ด้านการเลี้ยง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  3.มีความรู้ความสามารถในการคำนวณประกอบสูตรอาหาร และวางแผนการทดลองทำงานวิจัยได้
  4.มีทักษะในการนำเสนองานและสามารถแก้ไขปัญหาได้ดี มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พิจารณาเป็นพิเศษ
  5.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี และมีความรู้ในการขึ้นทะเบียนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  6.มีความรับผิดชอบในงาน ละเอียดรอบคอบ  มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีจิตใจพร้อมบริการ
  7.สามารถขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่) และเดินทางไปต่างจังหวัดได้

  เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท

  จำนวนที่รับ : 1 อัตรา

  หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน :

  1.สำเนาบัตรประชาชน                     
  2.สำเนาทะเบียนบ้าน
  3.สำเนาวุฒิการศึกษา
  4.รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1-2 นิ้ว
  5.สำเนาทางการทหาร
  6.เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี)

  ผู้สนใจสมัครงานส่งหลักฐานหรือมาสมัครเองได้ที่:
  ฝ่ายบุคคลติดต่อ คุณพรประดับ  แตงโสภา โทร.02-1856598-99 ต่อ 63 email: hr@siamagrisupply.com
  บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด 386 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

   

  ตำแหน่ง : นักวิชาการอาหารสัตว์ (สัตว์น้ำ)
  รายละเอียดงาน :
  1. ดูแลการเก็บตัวอย่างน้ำ ตรวจวัดคุณภาพน้ำ จดบันทึกการเลี้ยง
  2. เขียนโครงการและวางแผนการทำงานในระบบการเลี้ยงได้ และทำการทดลองทำงานวิจัยได้
  3. ดูแลคำนวณสูตรอาหาร ออกแบบสูตร ติดตามอาหารที่มีการใช้วัตถุดิบและอาหารเสริมใหม่ๆ
  4. ดูแลประสานงานทดลองและร่วมมือกับฝ่ายวิจัยและพัฒนา(R&D)  เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
  5. ส่งเสริมการใช้อาหารสัตว์ อาหารเสริมจุลินทรีย์ ร่วมกับฝ่ายขาย
  6. จัดทำข้อมูลและประสานงานร่วมกันระหว่างฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด และฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  7. ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าที่ต้องการใช้บริการด้านการทดลองและคำนวณสูตรอาหารได้

  คุณสมบัติ :
  1.เพศชาย/หญิง จบวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิทยาศาสตร์จุลชีววิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2.มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี และประสบการณ์ด้านการเลี้ยง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  3.มีความรู้ความสามารถในการคำนวณประกอบสูตรอาหาร และวางแผนการทดลองทำงานวิจัยได้
  4.มีทักษะในการนำเสนองานและสามารถแก้ไขปัญหาได้ดี มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พิจารณาเป็นพิเศษ
  5.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี และมีความรู้ในการขึ้นทะเบียนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  6.มีความรับผิดชอบในงาน ละเอียดรอบคอบ  มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีจิตใจพร้อมบริการ
  7.สามารถขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่) และเดินทางไปต่างจังหวัดได้

  เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท

  จำนวนที่รับ : 1 อัตรา

  หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน :

  1.สำเนาบัตรประชาชน                     
  2.สำเนาทะเบียนบ้าน
  3.สำเนาวุฒิการศึกษา
  4.รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1-2 นิ้ว
  5.สำเนาทางการทหาร
  6.เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี)

  ผู้สนใจสมัครงานส่งหลักฐานหรือมาสมัครเองได้ที่:
  ฝ่ายบุคคลติดต่อ คุณพรประดับ  แตงโสภา โทร.02-1856598-99 ต่อ 63 email: hr@siamagrisupply.com
  บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด 386 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

   

   

 • การอยู่อาศัยResidence
  เพศGender
  สถานภาพStatus
  ภาษาไทย (พูด)Thai language (Speak)
  ภาษาไทย (เขียน)Thai language (Write)
  ภาษาไทย (อ่าน)Thai language (Read)
  ภาษาอังกฤษ (พูด)English (Speak)
  ภาษาอังกฤษ (เขียน)English (Write)
  ภาษาอังกฤษ (อ่าน)English (Read)
  พิมพ์ดีดTyping
  คอมพิวเตอร์Computer
  ขับรถยนต์Driving
  สามารถไปปฎิบัติงานต่างจังหวัด/ต่างประเทศAble to perform different tasks
  ท่านเคยป่วยหนักและเป็นโครติดต่อร้ายแรงมาก่อนหรือไม่Have you ever been seriously ill, and a chrome contagious before or not .
  ท่านเคยสมัครงานกับหน่วยงานนี้มาก่อนหรือไม่Have you ever had a job before this agency or not.
Top