ตำแหน่งงานใหม่LIST CAREER

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

รายละเอียดงาน :

1.ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อนำมาประกอบการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
2.ร่วมทำงานกับฝ่ายการตลาดและฝ่ายผลิตในการพัฒนาคุณภาพสินค้า
3.ประสานงานควบคุมดูแลการทดลอง / ทดสอบงานที่ได้พัฒนาขึ้นในห้องทดสอบก่อนลงงานจริง
4.วิเคราะห์ผลเบื้องต้นและทำรายงานสรุป พร้องทั้งเสนอข้อบกพร่อง และแนวทางการปรับปรุง
5.รับผิดชอบงานด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
6.ติดตามผลการวิจัยของผลิตภัณฑ์ใหม่
7.รับผิดชอบและมอบหมายการแจ้งข่าวสารและประสานภายในและภายนอกเพื่อให้งานเอกสารครบถ้วนถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของทางราชการและมาตรฐานกลุ่มบริษัท
8.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ :
1. เพศ ชาย หรือ หญิง สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี มีความคิดสร้างสรรค์ แก้ไขปัญหา ขยัน และเรียนรู้ได้เร็ว 2. อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี  มีบุคลิกภาพที่ดีและสามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความรู้เกี่ยวกับระบบ GMP / HACCP / ISO 17025 จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีทางอาหาร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4. ประสบการณ์ทำงานในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อายุงาน 3 ปีขึ้นไป หรือเคยผ่านงานด้านนี้มาแล้วตั้งแต่ 3-5 ปี
5. คุณสมบัติอื่น มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีระเบียบวินัยในตนเอง สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี ขับรถยนต์ได้ สามารถทำงานเป็นกะได้ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท

จำนวนที่รับ : 1 อัตรา

หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน :

1.สำเนาบัตรประชาชน                     
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาวุฒิการศึกษา
4.รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1-2 นิ้ว
5.สำเนาทางการทหาร
6.เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี)

สถานที่ปฎิบัติงาน
โรงงาน ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

ผู้สนใจสมัครงานส่งหลักฐานหรือมาสมัครเองได้ที่:
ฝ่ายบุคคลติดต่อ คุณพรประดับ  แตงโสภา โทร.02-1856598-99 ต่อ 63 email: hr@siamagrisupply.com
บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด 386 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

 

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

รายละเอียดงาน :

1.ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อนำมาประกอบการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
2.ร่วมทำงานกับฝ่ายการตลาดและฝ่ายผลิตในการพัฒนาคุณภาพสินค้า
3.ประสานงานควบคุมดูแลการทดลอง / ทดสอบงานที่ได้พัฒนาขึ้นในห้องทดสอบก่อนลงงานจริง
4.วิเคราะห์ผลเบื้องต้นและทำรายงานสรุป พร้องทั้งเสนอข้อบกพร่อง และแนวทางการปรับปรุง
5.รับผิดชอบงานด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
6.ติดตามผลการวิจัยของผลิตภัณฑ์ใหม่
7.รับผิดชอบและมอบหมายการแจ้งข่าวสารและประสานภายในและภายนอกเพื่อให้งานเอกสารครบถ้วนถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของทางราชการและมาตรฐานกลุ่มบริษัท
8.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ :
1. เพศ ชาย หรือ หญิง สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี มีความคิดสร้างสรรค์ แก้ไขปัญหา ขยัน และเรียนรู้ได้เร็ว 2. อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี  มีบุคลิกภาพที่ดีและสามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความรู้เกี่ยวกับระบบ GMP / HACCP / ISO 17025 จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีทางอาหาร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4. ประสบการณ์ทำงานในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อายุงาน 3 ปีขึ้นไป หรือเคยผ่านงานด้านนี้มาแล้วตั้งแต่ 3-5 ปี
5. คุณสมบัติอื่น มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีระเบียบวินัยในตนเอง สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี ขับรถยนต์ได้ สามารถทำงานเป็นกะได้ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท

จำนวนที่รับ : 1 อัตรา

หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน :

1.สำเนาบัตรประชาชน                     
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาวุฒิการศึกษา
4.รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1-2 นิ้ว
5.สำเนาทางการทหาร
6.เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี)

สถานที่ปฎิบัติงาน
โรงงาน ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

ผู้สนใจสมัครงานส่งหลักฐานหรือมาสมัครเองได้ที่:
ฝ่ายบุคคลติดต่อ คุณพรประดับ  แตงโสภา โทร.02-1856598-99 ต่อ 63 email: hr@siamagrisupply.com
บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด 386 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

 

ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงงาน (Factory Manager)

รายละเอียดงาน :
1.กำหนดนโยบาย แผนงาน รวมทั้งเป้าหมายในการผลิตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.ควบคุมดูแลการผลิตสินค้าในโรงงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานและแผนงานที่กำหนด
3.ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุง การบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
4.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น การตลาด การขาย จัดซื้อ ให้ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
5.พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการผลิต และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

คุณสมบัติ :
1.วุฒิการศึกษา จบปริญญาตรี - โท สาขาวิศวกรรม ,การอุตสาหกรรม,การตลาด ,การบริหารจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.เพศ ชาย  อายุ 35 ปีขึ้นไป
3.มีภาวะความเป็นผู้นำ
4.มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ เช่น ISO9001:2000 , GMP ,BRC ,Haccp
5.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น  Microsoft Office ได้
6.สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ และเดินทางไปต่างจังหวัดได้
7.มีความรับผิดชอบในงาน ละเอียดรอบคอบ  มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์และมีจิตใจพร้อมบริการ
8.มีประสบการณ์ในการควบคุมดูแลโรงงานผลิตอาหารสัตว์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท

จำนวนที่รับ : 1 อัตรา

หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน :

1.สำเนาบัตรประชาชน                     
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาวุฒิการศึกษา
4.รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1-2 นิ้ว
5.สำเนาทางการทหาร
6.เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี)

สถานที่ปฎิบัติงาน
โรงงาน ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

ผู้สนใจสมัครงานส่งหลักฐานหรือมาสมัครเองได้ที่:
ฝ่ายบุคคลติดต่อ คุณพรประดับ  แตงโสภา โทร.02-1856598-99 ต่อ 63 email: hr@siamagrisupply.com
บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด 386 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

 

ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงงาน (Factory Manager)

รายละเอียดงาน :
1.กำหนดนโยบาย แผนงาน รวมทั้งเป้าหมายในการผลิตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.ควบคุมดูแลการผลิตสินค้าในโรงงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานและแผนงานที่กำหนด
3.ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุง การบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
4.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น การตลาด การขาย จัดซื้อ ให้ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
5.พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการผลิต และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

คุณสมบัติ :
1.วุฒิการศึกษา จบปริญญาตรี - โท สาขาวิศวกรรม ,การอุตสาหกรรม,การตลาด ,การบริหารจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.เพศ ชาย  อายุ 35 ปีขึ้นไป
3.มีภาวะความเป็นผู้นำ
4.มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ เช่น ISO9001:2000 , GMP ,BRC ,Haccp
5.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น  Microsoft Office ได้
6.สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ และเดินทางไปต่างจังหวัดได้
7.มีความรับผิดชอบในงาน ละเอียดรอบคอบ  มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์และมีจิตใจพร้อมบริการ
8.มีประสบการณ์ในการควบคุมดูแลโรงงานผลิตอาหารสัตว์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท

จำนวนที่รับ : 1 อัตรา

หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน :

1.สำเนาบัตรประชาชน                     
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาวุฒิการศึกษา
4.รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1-2 นิ้ว
5.สำเนาทางการทหาร
6.เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี)

สถานที่ปฎิบัติงาน
โรงงาน ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

ผู้สนใจสมัครงานส่งหลักฐานหรือมาสมัครเองได้ที่:
ฝ่ายบุคคลติดต่อ คุณพรประดับ  แตงโสภา โทร.02-1856598-99 ต่อ 63 email: hr@siamagrisupply.com
บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด 386 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

 

การอยู่อาศัยResidence
เพศGender
สถานภาพStatus
ภาษาไทย (พูด)Thai language (Speak)
ภาษาไทย (เขียน)Thai language (Write)
ภาษาไทย (อ่าน)Thai language (Read)
ภาษาอังกฤษ (พูด)English (Speak)
ภาษาอังกฤษ (เขียน)English (Write)
ภาษาอังกฤษ (อ่าน)English (Read)
พิมพ์ดีดTyping
คอมพิวเตอร์Computer
ขับรถยนต์Driving
สามารถไปปฎิบัติงานต่างจังหวัด/ต่างประเทศAble to perform different tasks
ท่านเคยป่วยหนักและเป็นโครติดต่อร้ายแรงมาก่อนหรือไม่Have you ever been seriously ill, and a chrome contagious before or not .
ท่านเคยสมัครงานกับหน่วยงานนี้มาก่อนหรือไม่Have you ever had a job before this agency or not.