ตำแหน่งงานใหม่LIST CAREER

ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงงาน (Factory Manager)

รายละเอียดงาน :
1.กำหนดนโยบาย แผนงาน รวมทั้งเป้าหมายในการผลิตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.ควบคุมดูแลการผลิตสินค้าในโรงงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานและแผนงานที่กำหนด
3.ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุง การบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
4.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น การตลาด การขาย จัดซื้อ ให้ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
5.พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการผลิต และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

คุณสมบัติ :
1.วุฒิการศึกษา จบปริญญาตรี - โท สาขาวิศวกรรม ,การอุตสาหกรรม,การตลาด ,การบริหารจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.เพศ ชาย  อายุ 35 ปีขึ้นไป
3.มีภาวะความเป็นผู้นำ
4.มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ เช่น ISO9001:2000 , GMP ,BRC ,Haccp
5.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น  Microsoft Office ได้
6.สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ และเดินทางไปต่างจังหวัดได้
7.มีความรับผิดชอบในงาน ละเอียดรอบคอบ  มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์และมีจิตใจพร้อมบริการ
8.มีประสบการณ์ในการควบคุมดูแลโรงงานผลิตอาหารสัตว์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท

จำนวนที่รับ : 1 อัตรา

หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน :

1.สำเนาบัตรประชาชน                     
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาวุฒิการศึกษา
4.รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1-2 นิ้ว
5.สำเนาทางการทหาร
6.เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี)

สถานที่ปฎิบัติงาน
โรงงาน ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

ผู้สนใจสมัครงานส่งหลักฐานหรือมาสมัครเองได้ที่:
ฝ่ายบุคคลติดต่อ คุณพรประดับ  แตงโสภา โทร.02-1856598-99 ต่อ 63 email: hr@siamagrisupply.com
บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด 386 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

 

ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงงาน (Factory Manager)

รายละเอียดงาน :
1.กำหนดนโยบาย แผนงาน รวมทั้งเป้าหมายในการผลิตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.ควบคุมดูแลการผลิตสินค้าในโรงงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานและแผนงานที่กำหนด
3.ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุง การบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
4.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น การตลาด การขาย จัดซื้อ ให้ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
5.พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการผลิต และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

คุณสมบัติ :
1.วุฒิการศึกษา จบปริญญาตรี - โท สาขาวิศวกรรม ,การอุตสาหกรรม,การตลาด ,การบริหารจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.เพศ ชาย  อายุ 35 ปีขึ้นไป
3.มีภาวะความเป็นผู้นำ
4.มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ เช่น ISO9001:2000 , GMP ,BRC ,Haccp
5.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น  Microsoft Office ได้
6.สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ และเดินทางไปต่างจังหวัดได้
7.มีความรับผิดชอบในงาน ละเอียดรอบคอบ  มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์และมีจิตใจพร้อมบริการ
8.มีประสบการณ์ในการควบคุมดูแลโรงงานผลิตอาหารสัตว์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท

จำนวนที่รับ : 1 อัตรา

หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน :

1.สำเนาบัตรประชาชน                     
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาวุฒิการศึกษา
4.รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1-2 นิ้ว
5.สำเนาทางการทหาร
6.เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี)

สถานที่ปฎิบัติงาน
โรงงาน ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

ผู้สนใจสมัครงานส่งหลักฐานหรือมาสมัครเองได้ที่:
ฝ่ายบุคคลติดต่อ คุณพรประดับ  แตงโสภา โทร.02-1856598-99 ต่อ 63 email: hr@siamagrisupply.com
บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด 386 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

 

ตำแหน่ง : พนักงานการตลาด

รายละเอียดงาน :
1.สามารถวางแผนกลยุทธ์การตลาดออฟไลน์และออนไลน์
2.วางแผนการจัดการค้าปลีกและบริหารพื้นที่เช่า
3.จัดกิจกรรมระหว่างบริษัทกับลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย
4.ประชาสัมพันธ์ข่าวสารบริษัทสู่ลูกค้าทุกช่องทางออฟไลน์และออนไลน์
5.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายได้

คุณสมบัติ :
1.เพศชาย/หญิง จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาดดิจิตอล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.มีประสบการณ์ด้านธุรกิจค้าปลีก จัดอีเว้นท์ การตลาดดิจิตอล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3.มีความสามารถในการวางแผนการค้าปลีกและทำสื่อการตลาดดิจิตอลได้
4.มีทักษะในการนำเสนองานที่ดี สามารถสื่อสารและจัดการแก้ไขปัญหาได้ดี
5.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ และทำโซเชียล มีเดียเป็น
6.สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ และเดินทางไปต่างจังหวัดได้
7.มีความรับผิดชอบในงาน ละเอียดรอบคอบ  มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์และมีจิตใจพร้อมบริการ

เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท

จำนวนที่รับ : 1 อัตรา

หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน :

1.สำเนาบัตรประชาชน                     
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาวุฒิการศึกษา
4.รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1-2 นิ้ว
5.สำเนาทางการทหาร
6.เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี)

ผู้สนใจสมัครงานส่งหลักฐานหรือมาสมัครเองได้ที่:
ฝ่ายบุคคลติดต่อ คุณพรประดับ  แตงโสภา โทร.02-1856598-99 ต่อ 63 email: hr@siamagrisupply.com
บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด 386 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

 

ตำแหน่ง : พนักงานการตลาด

รายละเอียดงาน :
1.สามารถวางแผนกลยุทธ์การตลาดออฟไลน์และออนไลน์
2.วางแผนการจัดการค้าปลีกและบริหารพื้นที่เช่า
3.จัดกิจกรรมระหว่างบริษัทกับลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย
4.ประชาสัมพันธ์ข่าวสารบริษัทสู่ลูกค้าทุกช่องทางออฟไลน์และออนไลน์
5.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายได้

คุณสมบัติ :
1.เพศชาย/หญิง จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาดดิจิตอล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.มีประสบการณ์ด้านธุรกิจค้าปลีก จัดอีเว้นท์ การตลาดดิจิตอล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3.มีความสามารถในการวางแผนการค้าปลีกและทำสื่อการตลาดดิจิตอลได้
4.มีทักษะในการนำเสนองานที่ดี สามารถสื่อสารและจัดการแก้ไขปัญหาได้ดี
5.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ และทำโซเชียล มีเดียเป็น
6.สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ และเดินทางไปต่างจังหวัดได้
7.มีความรับผิดชอบในงาน ละเอียดรอบคอบ  มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์และมีจิตใจพร้อมบริการ

เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท

จำนวนที่รับ : 1 อัตรา

หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน :

1.สำเนาบัตรประชาชน                     
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาวุฒิการศึกษา
4.รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1-2 นิ้ว
5.สำเนาทางการทหาร
6.เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี)

ผู้สนใจสมัครงานส่งหลักฐานหรือมาสมัครเองได้ที่:
ฝ่ายบุคคลติดต่อ คุณพรประดับ  แตงโสภา โทร.02-1856598-99 ต่อ 63 email: hr@siamagrisupply.com
บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด 386 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

 

ตำแหน่ง : นักวิชาการอาหารสัตว์ (สัตว์น้ำ)
รายละเอียดงาน :
1. ดูแลการเก็บตัวอย่างน้ำ ตรวจวัดคุณภาพน้ำ จดบันทึกการเลี้ยง
2. เขียนโครงการและวางแผนการทำงานในระบบการเลี้ยงได้ และทำการทดลองทำงานวิจัยได้
3. ดูแลคำนวณสูตรอาหาร ออกแบบสูตร ติดตามอาหารที่มีการใช้วัตถุดิบและอาหารเสริมใหม่ๆ
4. ดูแลประสานงานทดลองและร่วมมือกับฝ่ายวิจัยและพัฒนา(R&D)  เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
5. ส่งเสริมการใช้อาหารสัตว์ อาหารเสริมจุลินทรีย์ ร่วมกับฝ่ายขาย
6. จัดทำข้อมูลและประสานงานร่วมกันระหว่างฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด และฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
7. ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าที่ต้องการใช้บริการด้านการทดลองและคำนวณสูตรอาหารได้

คุณสมบัติ :
1.เพศชาย/หญิง จบวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิทยาศาสตร์จุลชีววิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี และประสบการณ์ด้านการเลี้ยง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3.มีความรู้ความสามารถในการคำนวณประกอบสูตรอาหาร และวางแผนการทดลองทำงานวิจัยได้
4.มีทักษะในการนำเสนองานและสามารถแก้ไขปัญหาได้ดี มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พิจารณาเป็นพิเศษ
5.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี และมีความรู้ในการขึ้นทะเบียนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6.มีความรับผิดชอบในงาน ละเอียดรอบคอบ  มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีจิตใจพร้อมบริการ
7.สามารถขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่) และเดินทางไปต่างจังหวัดได้

เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท

จำนวนที่รับ : 1 อัตรา

หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน :

1.สำเนาบัตรประชาชน                     
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาวุฒิการศึกษา
4.รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1-2 นิ้ว
5.สำเนาทางการทหาร
6.เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี)

ผู้สนใจสมัครงานส่งหลักฐานหรือมาสมัครเองได้ที่:
ฝ่ายบุคคลติดต่อ คุณพรประดับ  แตงโสภา โทร.02-1856598-99 ต่อ 63 email: hr@siamagrisupply.com
บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด 386 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

 

ตำแหน่ง : นักวิชาการอาหารสัตว์ (สัตว์น้ำ)
รายละเอียดงาน :
1. ดูแลการเก็บตัวอย่างน้ำ ตรวจวัดคุณภาพน้ำ จดบันทึกการเลี้ยง
2. เขียนโครงการและวางแผนการทำงานในระบบการเลี้ยงได้ และทำการทดลองทำงานวิจัยได้
3. ดูแลคำนวณสูตรอาหาร ออกแบบสูตร ติดตามอาหารที่มีการใช้วัตถุดิบและอาหารเสริมใหม่ๆ
4. ดูแลประสานงานทดลองและร่วมมือกับฝ่ายวิจัยและพัฒนา(R&D)  เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
5. ส่งเสริมการใช้อาหารสัตว์ อาหารเสริมจุลินทรีย์ ร่วมกับฝ่ายขาย
6. จัดทำข้อมูลและประสานงานร่วมกันระหว่างฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด และฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
7. ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าที่ต้องการใช้บริการด้านการทดลองและคำนวณสูตรอาหารได้

คุณสมบัติ :
1.เพศชาย/หญิง จบวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิทยาศาสตร์จุลชีววิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี และประสบการณ์ด้านการเลี้ยง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3.มีความรู้ความสามารถในการคำนวณประกอบสูตรอาหาร และวางแผนการทดลองทำงานวิจัยได้
4.มีทักษะในการนำเสนองานและสามารถแก้ไขปัญหาได้ดี มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พิจารณาเป็นพิเศษ
5.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี และมีความรู้ในการขึ้นทะเบียนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6.มีความรับผิดชอบในงาน ละเอียดรอบคอบ  มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีจิตใจพร้อมบริการ
7.สามารถขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่) และเดินทางไปต่างจังหวัดได้

เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท

จำนวนที่รับ : 1 อัตรา

หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน :

1.สำเนาบัตรประชาชน                     
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาวุฒิการศึกษา
4.รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1-2 นิ้ว
5.สำเนาทางการทหาร
6.เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี)

ผู้สนใจสมัครงานส่งหลักฐานหรือมาสมัครเองได้ที่:
ฝ่ายบุคคลติดต่อ คุณพรประดับ  แตงโสภา โทร.02-1856598-99 ต่อ 63 email: hr@siamagrisupply.com
บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด 386 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

 

 

การอยู่อาศัยResidence
เพศGender
สถานภาพStatus
ภาษาไทย (พูด)Thai language (Speak)
ภาษาไทย (เขียน)Thai language (Write)
ภาษาไทย (อ่าน)Thai language (Read)
ภาษาอังกฤษ (พูด)English (Speak)
ภาษาอังกฤษ (เขียน)English (Write)
ภาษาอังกฤษ (อ่าน)English (Read)
พิมพ์ดีดTyping
คอมพิวเตอร์Computer
ขับรถยนต์Driving
สามารถไปปฎิบัติงานต่างจังหวัด/ต่างประเทศAble to perform different tasks
ท่านเคยป่วยหนักและเป็นโครติดต่อร้ายแรงมาก่อนหรือไม่Have you ever been seriously ill, and a chrome contagious before or not .
ท่านเคยสมัครงานกับหน่วยงานนี้มาก่อนหรือไม่Have you ever had a job before this agency or not.