วิสัยทัศน์
เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจจัดจำหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์โปรตีนจากสัตว์และพืช ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าในประเทศไทยและกลุ่มประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

พันธกิจ
1. เราจะนำความเป็นมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญสูงสุดในการคัดสรรวัตถุดิบต่างๆจากทั่วโลก ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และฟาร์มปศุสัตว์ อย่างมีพลวัต ตอบสนองทุกความเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาดและความต้องการของลูกค้า
2. ขยายขอบข่ายความหลากหลายของสินค้าให้เป็นทางเลือกของลูกค้าและครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่นๆและลงทุนในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่ออรรถประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
3. พร้อมให้คำปรึกษาที่ตรงประเด็นและการบริการที่รวดเร็ว โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ
4. พัฒนาบุคลากรอย่างไม่หยุดยั้งทั้งด้านศักยภาพและคุณภาพชีวิตให้มีประสิทธิภาพที่จะตอบรับความต้องการลูกค้า รวมทั้งส่งเสริมบุคลากรในองค์กรให้มีจิตสำนึกในการรับผิดชอบ ตอบแทนสังคมด้วยการพัฒนาธุรกิจบนหลักบรรษัทภิบาล

Vision
We intend to be a leader of feed raw material distributor for both animal and crop protein sources, covering both customers in domestic and in AEC countries.

Mission
1. Applying our professional and expertise of sourcing various kind of products in feed industry and livestock farm from around the world to dynamically serve in every condition of market and customer’s need.
2. Expanding the product range to make an option for our customer covering the other agricultural products. At the same time, investing in research and development in order to provide the most advantage to our customer.
3. Ready to give a consult direct to the point and fast service by considering our customer’s satisfaction priority.
4. Developing our personnel in both performance and quality of life in order to make them have an efficiency to serve our customer’s need, as well as encourage them to have moral responsibility and consciousness. In addition, repaying to society by developing our business on corporate governance principle.