เกี่ยวกับเรา
ABOUT
บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด เราเป็นผู้ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์ เรามีความเชี่ยวชาญ และเป็นหนึ่งในผู้นำการจัดจำหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ และปศุสัตว์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันเรามีศักยภาพและความพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยเราเปิดรับทุกความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้เราเป็นบริษัทชั้นนำแนวหน้าและเป็นจุดศูนย์กลางของธุรกิจในระดับ AEC    
Siam Agri Supply Co., Ltd. is a import and distribution company of feed ingredients. We have expertise. It is one of the leading suppliers of animal feeds to the animal feed industry. And livestock in Southeast Asia. At present, we have the potential and readiness to enter into the ASEAN Economic Community (AEC). We are open to all business opportunities. Whether it be customers and business partners. The goal is to make us a leading company and a center of excellence at AEC.

ผลิตภัณฑ์
PRODUCT

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ถือเป็นปัจจัยหลักที่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ให้ความสำคัญ บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด จึงมุ่งเน้นการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานจากในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าสินค้าที่ได้รับมีคุณภาพและปลอดภัย
The raw material used in animal feed is the main factor that the animal farmers value.Siam Agri Supply Co., Ltd. focuses on quality raw materials. And standards from domestic and foreign. To ensure that the products are quality and safe.

ประชาสัมพันธ์
PUBLIC RELATIONS
บริษัทในเครือ
AFFILIATES
Top