ข้าวโพด DDGSCorn DDGS (Distillers Dried Grains Soluble)

Corn DDGS เป็นผลพลอยได้ จากกระบวนใช้ข้าวโพดเป็นวัตถุดิบ ในการผลิตเอธานอล 
 

Corn DDGS is a by-product of ethanol production process which uses corn as a raw material.