กากปาล์มรวมPalm Meal

กากปาล์มรวม เป็นผลพลอยได้จากการสกัดน้ำมันปาล์มดิบที่ได้จากการหีบผลปาล์มทั้งผล ซึ่งมีคุณค่าทาง โภชนาการ คือ โปรตีนไม่น้อยกว่า 7%  เยื่อใยไม่เกิน 30% ไขมันไม่เกิน 10-15%  และความชื้นไม่เกิน 12% 

 

Palm meal A by-product of crude palm oil extraction process which the whole palm fruit is being pressed. Nutrition: Protein 7% min, fiber 30% max, fat 10-15% and humidity is around 12% max.