เกี่ยวกับเราAbout Us

บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด (เอสเอเอส) ดำเนินธุรกิจการผลิต นำเข้า ส่งออก จัดจำหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชีวภาพสำเร็จรูป เรามีความเชี่ยวชาญและเป็นหนึ่งในผู้นำการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ และปศุสัตว์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผลิตภัณฑ์หลักของ เอสเอเอส ครอบคลุมประเภทวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์บก สัตว์น้ำ และสัตว์เลี้ยง ในทุกช่วงวัย โดยมีผลิตภัณฑ์ดังนี้

    - โปรตีนจากสัตว์ ได้แก่ ปลาป่น, เนื้อไก่ป่น, เนื้อหมูป่น, เนื้อและกระดูกป่น ฯลฯ
    - โปรตีนจากพืช ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง, ดีดีจีเอส ฯลฯ
    - พลังงานจากพืช ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากข้าวโพด, มันสำปะหลัง, รำข้าว, ปาล์ม ฯลฯ
    - พลังงานจากน้ำมัน ได้แก่ น้ำมันปาล์ม, น้ำมันรำข้าว, น้ำมันถั่วเหลือง, น้ำมันมะพร้าว, น้ำมันปลา ฯลฯ
    - แร่ธาตุ ได้แก่ โมโนไดแคลเซียม, ไดแคลเซียม ฯลฯ
    - สารเสริมอาหาร ได้แก่ เอนไซม์ (อะกริเทส), สารเสริมกระตุ้นการกิน(ออพติเมท) ฯลฯ
    - ผลิตภัณฑฺนม ได้แก่ อาหารแทนนม (ไบโอแลค) ฯลฯ
    - สารเสริมชีวนะโปรไบโอติก ได้แก่ ไบโอติก แมกซ์, ไบโอติก แมกซ์ พลัส ฯลฯ
    - อาหารเสริมโปรตีน ได้แก่ กากถั่วเหลืองคุณภาพสูงหมักด้วยจุลินทรีย์โปรไบโอติก (โปรไบโอไทด์, พีอัพ-50, เอสเอ-500) ฯลฯ
    - ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชีวภาพสำเร็จรูปสำหรับบำบัดน้ำและกลิ่น ได้แก่ อะควา เพรพ, ไมโคร คลีน, อิซี่ คลีน ฯลฯ

เอสเอเอส ได้รับการยอมรับในกลุ่มอุตสาหกรรมและฟาร์มปศุสัตว์อย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากการให้บริการทางด้านวัตถุดิบ เรายังให้บริการในด้านอื่นๆ อย่างครบวงจร ทั้งการนำเข้า ส่งออก ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ จัดส่งสินค้าทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย รวมถึงมีทีมพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์และตรวจสอบคุณภาพสินค้าเพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

เอสเอเอส ยังมีเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อตอบทุกความต้องการของลูกค้า และขยายพื้นที่ให้บริการไปยังต่างประเทศทั้ง พม่า กัมพูชา เวียดนาม เกาหลี ญี่ปุ่น  เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันเรามีศักยภาพความพร้อมและเปิดรับพันธมิตรทางธุรกิจ  โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทแนวหน้าและเป็นจุดศูนย์กลางของธุรกิจในระดับเออีซี

Siam Agri Supply (SAS) is a manufacturer, which specializes in importing, exporting and distributing animal feed and biological products. We are experts in our field and one of the leading suppliers of raw materials for industrial production and livestock in Southeast Asia.

SAS mainly produces cover animal feed for both terrestrial and aquatic animals such as porcine, poultry, cattle, ruminate, shrimp, fish and pet food as follows:

    - Animal protein such as fishmeal, poultry meal, porcine meal, meat and bone meal etc.
    - Plant protein such as product from soybean, DDGS etc.
    - Plant energy such as product from corn, tapioca, rice bran, palm meal etc.
    - Oil energy such as palm oil, rice bran oil, soybean oil, coconut oil and fish oil etc.
    - Mineral such as monodicalcium, dicalcium etc.
    - Feed additive such as enzyme “Agritase”, Flavor “Optimate” etc.
    - Milk Products such as milk replacer “Biolac” etc.
    - Premix probiotics such as “Biotic Max” , “Biotic Max Plus” etc.
    - Protein Supplement such as fermented soybean meal “Probiotide” , “P-UP 50”, “SA-500” etc.
    - Microbial Consortium for Biological waste and odor treatment products such as Aqua Prep, Micro Klean, Ezy Klean etc.

SAS has an excellent reputation, which has been continuously recognized in the feed industries and in farms. We gain the trust of our customers by providing quality products at reasonable prices. We also provide a full service – we import, export, register and provide the logistics necessary to ship cargoes throughout the country. In addition, we have research and development teams, which are constantly monitoring the quality of all our products to guarantee that they meet quality and safety standards.

SAS has a network of suppliers allowing us to produce quality products, which conform to the needs of every customer. We have also expanded our business to many foreign countries such as Myanmar, Cambodia, Vietnam, Korea, Japan etc.

At present, SAS has the readiness and the potential to contribute extensively to the ASEAN Economic Community (AEC). We are open to all possibilities, whether with customers or with partners. Our goals are to be a leader and a center of business the AEC.

วิสัยทัศน์ & พันธกิจVision & Mission

วิสัยทัศน์
เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจจัดจำหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์โปรตีนจากสัตว์และพืช ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าในประเทศไทยและกลุ่มประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

พันธกิจ
1. เราจะนำความเป็นมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญสูงสุดในการคัดสรรวัตถุดิบต่างๆจากทั่วโลก ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และฟาร์มปศุสัตว์ อย่างมีพลวัต ตอบสนองทุกความเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาดและความต้องการของลูกค้า
2. ขยายขอบข่ายความหลากหลายของสินค้าให้เป็นทางเลือกของลูกค้าและครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่นๆและลงทุนในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่ออรรถประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
3. พร้อมให้คำปรึกษาที่ตรงประเด็นและการบริการที่รวดเร็ว โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ
4. พัฒนาบุคลากรอย่างไม่หยุดยั้งทั้งด้านศักยภาพและคุณภาพชีวิตให้มีประสิทธิภาพที่จะตอบรับความต้องการลูกค้า รวมทั้งส่งเสริมบุคลากรในองค์กรให้มีจิตสำนึกในการรับผิดชอบ ตอบแทนสังคมด้วยการพัฒนาธุรกิจบนหลักบรรษัทภิบาล

Vision
We intend to be a leader of feed raw material distributor for both animal and crop protein sources, covering both customers in domestic and in AEC countries.

Mission
1. Applying our professional and expertise of sourcing various kind of products in feed industry and livestock farm from around the world to dynamically serve in every condition of market and customer’s need.
2. Expanding the product range to make an option for our customer covering the other agricultural products. At the same time, investing in research and development in order to provide the most advantage to our customer.
3. Ready to give a consult direct to the point and fast service by considering our customer’s satisfaction priority.
4. Developing our personnel in both performance and quality of life in order to make them have an efficiency to serve our customer’s need, as well as encourage them to have moral responsibility and consciousness. In addition, repaying to society by developing our business on corporate governance principle.

บริษัทร่วมลงทุนOur Partner

PRESENTATIONPRESENTATION